A3:116


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Harßboo skattehemman 1/2 ähr 3 öre land
B.           Vthsädhe dett ena åhret                           2 5/8 tunna
C.           Än ett giärde såeß samma åhr                  2 3/8 tunna
D.           Vthsädhe dett andra åhret                        6 1/4 tunna
E.            Stor engen skiön wall medh fräken
               och starr ibland om höö                           35 laß
F.            Lund sweden benämd, måß wallß
               eng om höö                                             6 laß
G.           Hård walß eng måß ibland om höö           4 laß
               Giärdeß höö det ena åhret                        3 laß
               dett andra åhret höö                                 1 laß
               En eng wedh almenningen kallaß
               södher forßen om höö                              4 laß
                                                    Summa höö        53 laß

               Till detta hemman ähr timber skog,
               näffwer skog, baste skog och ander
               tarffwe skog, gåt1 mulbet.
               Fijskee fineß här jntett.

H.           Ett eng stycke lyder till num. 1 i
              
Vntraa om höö                                         3 laß
               folio 113.

(Karttext:)

Skog och vthmark på alla sidhor.
Lind
Swart mylla jordh.
Swart mylla jord.
Scala ullnarum.

1 gat ms