A3:117-118


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Dymmelßboo skattehemman 2 halffwa ähre
               bådha lika stora i åker och eng och andra
               commoditeter. Alenast num. 1 hafver en vthiordz
               eng för sig sielf, ähr 8 penning land.

               Och ähr hela byn 12 öre och 20 penning land, vndantagandes
               vthiordz engen.

B.           Vthsädhe i norre giärdet dett ena åhret                   15 1/8 tunna
C.           Vthsädhe dett andra åhret i millan giärde1                9 3/4 tunna
D.           Södh<e>r giärde, såeß med millan giärde, vthsäde   9 tunnor
E.            Stor engen fräken botten och hård wall ibland
               om höö                                                                 64 laß
F.            En vthiordz eng till num. 2 kallaß Kalle-
               slätta, sanck eng medh fräken och star ibland
               om höö                                                                 13 laß
G.           En slåtter haga om höö                                            2 laß
H.           En slåtter haga måß vall om höö                             10 laß
               Giärdes höö till bådha gårdarna åhrlige                   16 laß
I.            En engß haga hård vall om höö                                 4 laß
K.          En slåtter haga om höö                                             1 laß
L.           En squalte quaren till bådha hemmanen
              
går höst2 och wår.

               Till denne by ähr timber skog, näffver
               och baste skog, godt mulbet.
               Fijske finß här jntett.

(Karttext:)

Wäß by eng och vth mark på den sidan
Ler och swart mylla jordh
Swart mylla
Swart mylla
Swart mylla
Lågh boo eng på den sidan
Sandh mylla
Bäcklößen giärde proxime.
Lerjordh.
Oluffzboo eng på den sidan.
Scala ullnarum.

1 millan giarde ms
2 host ms