A3:120


(Rubrik:) Tijärp sochn.

             Notarum Explicatio.

A.           Låg boo skattehemman 1/2 ähr 5 öre land
B.           Vthsädhe i norregiärdet                             4 9/16 tunna
C.           Vthsädhe i östregiärde såß samme åhr       4 1/16 tunna
D.           Wäster giärdett vth sädhe dett andra åhr   5 13/16 tunna
E.            Gambel engen moß wall om höö               7 laß
F.            Stor engen måß och små star hård
               wall i blandh om höö                                 16 laß
G.           Fälningß swedh hård vall moß ibland
               om höö                                                     6 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                   5 laß
               En måßigh skogz eng kallaß Fälningz-
               måßan ligger wäster ifrån byn höö              4 laß
H.           En humble gårdh.               Summa höö    38 laß

               Till detta förreskreffne hemman
               ähr skog och mulbet effter nötorfften,
               fijskie jntett.

(Karttext:)

Skogh och vth mark på den sidan
Dymelß boo giärde proxime.
Ler jordh
Boneboo egor proxime.
Ler och swart mylla jord.
Olß boo egor proxime.
Scala ullnarum.

(Andra anteckningar:)

Författad vid år 1638 af Sven Månsson Falk, vide pag. 921

1 Denna anteckning senare hand ms