A3:121-122


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Willboo skattehemman 1 ähr 6 öresland
B.           Vthsädhe i norregiärdet                                    4 13/16 tunna
C.           Vthsädhe i östre giärdet såeß samme åhr          3 3/4 tunna
D.           Vthsädhe dett andra åhret i millangiärde1          3 3/4 tunna
E.            Vthsädhe i södhergiärdedett såeß samme åhr   4 15/16 tunna
F.            Stora engen måß wall och fräcken höö             8 laß
G.           Öster engen måßwall och fräcken höö              14 laß
H.           Wäster engen måß wall om höö                        6 laß
               Giärdez höö åhrlige                                          8 laß
I.             En humble gårdh.                Summa höö         36 laß

               Till detta hemman ähr godh skog och
               mulbeet. Fijske finß här jntett.

K.           Örßarffwe vthiordh lyder till num. 5
                i Haalß wäster om bäcken och ähr sam-
                me vthiord                                                    13 penningland
               
Hård wallß eng och måß ibland höö              13 laß2

L.            Detta eng stycke kallaß och Örß-
                arffwe och ähr 7 penning land och
                drager höö 5 laß, lyder till wäster
                gården i Vllforß, num 6, folio 1493
                Hella vth engen ähr ett örß land.

(Karttext:)

Skogh och vthmark på den sidhan.
Lågboo på den sidan nämast
Ler jordh.
Ler jordh.
Lågboo på den sidan nämeste.
Baneboo på den sidan 1/8 mill härifrån.
Scala ullnarum.

1 millangiarde ms
2 Härefter tillskrivet av annan hand folio 129 ms
3 149 tillskrivet av annan hand ms