A3:123


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Bäck lößen skattehemman 2 hela
B.           Vthsädhe i norre giärdet                                  11 tunnor
C.           Vthsädhe i millangiärde såeß samma år            10 tunnor
D.           Vthsädhe dett andra åhret i öster giärdet         10 3/4 tunna
E.            Vthsädhe i södher giarde såeß sam<ma> åhr   8 1/4 tunna
F.            Stor engen måß wall och starrbotten
               Skiön wall ibland om höö                                79 laß

        1.    Wäster gården skattehemman 1 ähr 7 öresland,
               hafver i bymåhl                                                42 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                    12 tunnor
               Vthsädhe i D, E dett andra åhret                       10 15/16 tunna
F.            Stor engen om höö                                          55 1/4 laß
G.            Hånß halß hagan måß wall höö                        10 laß
H.            En slåtter1 haga om höö                                    3 laß
                Giärdeß höö åhrlige                                         16 laß
I.              En humble gårdh till num. 1.

        2.    Öster gården skattehemman 1 ähr 5 öresland 4 penningland,
                hafver i bymåhl                                                31 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                      9 tunnor
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                  8 1/16 tunna
F.            Stor engen om höö                                           41 1/4 laß
K.           En slåtter haga måß wall höö                               4 laß
L.            Rogningh engen måß wall höö                             6 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                           12 laß
M.           En humblegård till num. 2

               
Till denne by ähr godh skogh och
                mulebet. Fijske finneß här jntett.

(Karttext:)

Betz haga
Betz haga
Sand jord
Ler och sand jbland.
Wäßby skog och vth mark på den sidan
Dymmelßboo giärde proxime.
Leer jordh.
Ler jord
Ler jordh.
Ler jordh.
Lind
Olßboo eng proxime.
Wäßby eng proxime

1 slatter ms