A3:124


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Smeßboo skattehemman 1 ähr 6 öre 8 penningland1
B.           Vthsädhe i norregiärdet dett ena åhr                    7 1/2 tunna
C.           Vthsädhe i södher giärdet dett andra åhret           8 1/2 tunna
D.           By engen måß wall och starr botten
               om höö                                                             28 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                             6 laß
               En vth eng Tångzboo benämd ähr 9 penning land
               om höö                                                               4 laß
E.            Humble gårdh en.

               
Till detta förre skreffne hemman ähr
                godh skog medh timber, löff skog och tarff
                skog sampt och godt mulbet.
                Fijske ähr här jntett.

(Karttext:)

Olßboo på den sidan 1/8 mill här ifrån2.
Skog och vth mark på den sidhan.
Ler och sand jordh.
Ler och sand jordh.
Wäßby engh på den sidan
Scala ullnarum.

1 Härefter tillagt, troligen av annan hand, årligt vtsäde ms
2 ifran ms