A3:127


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Bonboo skattehemman 1/2 ähr 4 öre 9 penning land.
B.           Vthsädhe i norre giärde dett ena åhret                      9 1/2 tunna
C.           Vthsädhe i millan giärde andra åhret                         4 9/16 tunna
D.           Vthsädhe i södhergiärde såeß1 medh millangården   2 15/16 tunna
E.            Nor engen moßwalß eng om höö                             2 laß
F.            Wästerengen moß wall och små starr hö                  4 laß
G.            Södher engen moßvallß medh tuffwor
                och små star iblandh om höö                                  14 laß
                Giärdeß höö åhrlige                                                4 laß
H.            En humble gårdh.
                                                                     Summa höö      24 laß

                Till detta förreskreffne hemman ähr
                godh timberskogh, löff skogh och ander
                tarffwe skogh, skiönn mulbet.
                Fijske ähr här jntett.

(Karttext:)

Lågboo på den sidan 1/8 mill härifrån.
Ler och lätt jordh.
Lerjordh.
Skog och vth mark på den sidhan.
Orßboo på den sidan
Lerjordh.        

1 sodhergiärde saeß ms