A3:129-130


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Wästanbäckan i Halß skattehemman 4 1/2.
B.           Vthsäde i norre giärdet dett ena åhret                 27 1/2 tunna
C.           Vthsäde i millan giärde såeß medh nårregierde   26 3/4 tunna
D.           En fiäll i Östan bäckan giärde såeß och samme
               åhr, vthsäde[e]                                                  17 tunnor
E.            Vthsädhe dett andra åhret näst södhergiärde     31 1/4 tunna
F.            Vthsädhe i södher giärde såeß samme åhr         39 3/4 tunna

        1.    Norgården skatthemman 1 ähr 8 öre 20 penning land,
               haffwer i bymåhl                                                69 alnar
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhret                 17 tunnor
               Vthsädhe i E och F dett andra åhret                   17 tunnor
               En engh kallaß wäster engen om höö 9 1/2 laß och
               finß igen folio 131, littera G.
               Eng om höö i stor engen 16 1/4 laß och finß igen
               folio 131, littera F.
               En öö kallaß Halßboo öön ligger i storra elff-
               wen om höö                                                      16 1/4
               En vthjordz eng kallaß Örßarffwe om höö          13 laß
               och finß igen folio 122, littera K.
               Giärdeß höö åhrlige                                            9 1/2 laß
G.           En slåtter haga om höö                                       4 laß
G.           En humble gårdh till num. 1                                 1 laß
H.           Noch en slåtter haga, höö                                   1 laß
                                          Summa höö alß i hop       64 1/2 laß

        2.    Näst norgården skatt hemman 1 ähr 5 öresland 6 penningland,
               haffwer i bymåhl                                               40 alnar
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhret                10 tunnor
               Vthsädhe i E och F dett andra åhret                  10 tunnor
               En engh kallaß wäster engen om höö 5 3/8 laß
               och finß igen folio 131, littera G.
               Eng om höö i stor engen 9 1/4 laß och finß
               igen folio 131, littera F.
               En öö kallaß Halßboo öön ligger i stora
               elffwen om höö                                                 9 1/4 laß
G.           En slåtter haga om höö                                      2 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                           5 3/8 laß
G.           En humble gårdh till num. 2.
K.           Noch en humble gårdh till num. 2.
                                          Summa höö alß i hoop          31 laß

        3.    Millan gården skattehemman 1 ähr 8 öresland 16 penningland,
               haffwer i bymåhl                                              66 alnar
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhret               16 1/4 tunna
               Vthsädhe i E och F dett andra åhret                 16 tunnor
               En engh kallaß wäster engen om höö 9 1/4 laß och
               finß igen folio 131, littera G.
               Eng om höö i stor engen 15 3/4 laß och finß
               igen folio 131, littera F.
               En öö kallaß Halßboo öön ligger i stora
               elffwen om höö                                               15 3/4 laß
               En vthiordz eng, kallaß Ångß Arffwe,
               ligger wedh Dymelßboo, om höö                     6 laß
I.            En slåtter haga om höö                                     3 laß
H.           Noch en slåtter haga om höö                           1 1/2 laß
               Giärdes höö åhrlige                                         9 1/4 laß
L.           Humblegårdh till num. 3.          Summa höö     60 1/2 laß

        4.    Ibidem skattehemman 1/2 ähr 4 öre och 4 penningland,
               haffwer i bymåhl                                            30 alnar
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhret             7 1/2 tunna
               Vthsädhe i E och F dett andra åhret               7 1/2 tunna
               En engh kallaß wäster engen om höö 4 1/4 laß och
               finß igen folio 131, littera G.
               Eng om höö i stor engen 7 laß och finß
               igen folio 131, littera F.
               En öö kallaß Halßboo öön ligger i store
               elffwen om höö                                             7 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                       4 1/4 laß
G.           En humble gårdh.      Summa höö alß ihop    22 1/2 laß

        5.    Ibidem skattehemman 1 ähr 10 öre och 16 penningland,
               haffwer i bymåhl                                           83 alnar
               Vthsädhe i B, C och D dett ena åhret            20 1/2 tunna
               Vthsädhe i E och F dett andra åhret              20 1/2 tunna
               En engh kallaß wäster engen om höö             11 3/4 laß
               och finß igen folio 131, littera G.
               Eng om höö i stor engen 19 3/4 laß och
               finß igen folio 131, littera F.
               En öö kallaß Halßboo öön liger i stora
               elffwen om höö                                             19 3/4 laß
               En vthiordz eng, kallaß Pillboo, ähr 1 öre
               4 penningland, ligger wästan för Bonsboo, om höö 12 laß
               Giärdeß höö åhrligen                                       11 3/4 laß
G.           Humble gårdh.            Summa höö alß ihop    75 laß
M.          En betz haga till hella byn.

N.           Östanbäckian i Halß, skattehemman 3 halffwa.
O.           Vthsädhe i norrgiärdet dett ena åhret               16 1/2 tunna
P.            Näst norrgiärde vthsädhe samma åhr              18 7/8 tunna
Q.           En wret såeß och samma åhr vthsädhe            1 1/8 tunna
R.            Vthsädhe dett andra åhret näst södhergiärdet  24 1/2 tunna
S.            Vthsädhe i södher giärdet samma åhr              16 1/2 tunna
               Giärdeß höö åhrlige till hella byn                      20 laß
T.            En slåtter haga till hella byn om höö                 8 laß
V.            Noch en slåtter haga till hella byn om höö        4 laß
                Denne byßenß eng finß igen näste folio 128
                till baka littera A om höö                               50 laß

        6.    Östregården skatthemman 1/2 ähr 5 öre 20 penningland,
               haffwer i bymåhl                                             28 alnar
               Vthsädhe i O, P och Q dett ena åhret             10 1/2 tunna
               Vthsädhe i R och S dett andra åhret                12 tunnor
                Eng om höö alß i hoop                                   29 3/4 laß

        7.    Num. 7 ähr lijka stort medh num. 6 i alla
               commoditeter och lägen hetter.

        8.    Wästergården skattehemman 1/2 ähr 8 öre 8 penningland,
               haffwer i bymåhl                                             40 alnar
               Vthsädhe i O, P och Q dett ena åhret             15 1/2 tunna
               Vthsädhe i R och S dett andra åhret                17 tunnor
W.           En slåtter haga om höö                                   3 laß
                Eng om höö alß i hoop                                   45 1/2 laß

                Till denne tuäne byiar ähr godh timb<e>r-
                skog, löff skog, näffwer och baste skog
                sampt och gott mulbet. Fijske ähr här
                jntett vthan i ellfven, och ditt ähr 1 1/2 mihl.
                Östan bäckian i Halß haffwa tu engz
                fielar i Stor engen och finß igen folio 128, littera A, om höö 20 laß.

(Karttext:)

Wäß by eng på den sidan
Skog och vthmark på den sidhan.
Ler och swart mylla jordh.
Ler och lätt1 jordh.
Ler och lätt jordh.
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swartt mylla jord.
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swart mylla jord.
Ler och swart mylla jordh.
Ler jordh.
Ensta egor på den sidhan.
Onsta2 eng på den sidhan.
Wäßby giärde3 på den sidhan.
Scala ullnarum.

1 latt ms
2 Onsta korrigerat från oläsligt ord, möjligen av annan hand ms
3 giarde ms