A3:132


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Munga Nordan bäckian skattehemman 4 hela, 2 halffwa.
B.            Vthsädhe i östergiärdet                                                31 3/4 tunna
C.            Vthsädhe än ett giärde såeß i hoop medh östre giärdet 2 1/2 tunna
D.            Millan giärdett vthsädhe dett andra åhret                      27 tunnor
E.            Vthsädhe i wästergiärdett såeß medh millan giärde        32 tunnor
F.            Nor engen elack moß walß engh om höö                      130 laß
                En engh kallaß Biörköö om höö 24 laß och finß igen folio 1351 litt. F   
                Giärdeß höö åhrlige till hela byn                                    40 laß

        1.    Östre gardhen skattehemman 1 ähr 4 1/2 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                    20 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                 9 tunnor
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                              9 15/16 tunna
                Eng om höö i nor engen, Biöreköö engen och i giärden 33 laß
                En skogz eng Rudu benämndh om höö                        6 laß
                Quaren engen om höö                                                  4 laß
H.            En humble gård till num. <...>
               
Elßingßboo engen om höö                                              2 laß
G.            En wret såeß i hoop medh östre giärdet, vthsädhe         5/16 tunna
                                                                      Summa höö            45 laß

        2.     Ibidem skattehemman 1 ähr 6 öre och 13 1/2 penning land,
                haffwer i bymåhl                                    27 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                 11 9/16 tunna
               Vthsädhe i D och E dett [dett] andra åhret                     13 1/2 tunna
                Eng om höö i nor engen, Biöreköö engen och i giärden  43 1/2 laß
                En skogß eng Rudu benämndh om höö                         6 laß
                Quaren engen om höö                                                   4 laß
                En humble gårdh till detta hemman ligger wedh
                Stännalßboo och finß igen folio 139, littera R.    Summa höö
                                                                                                   53 1/2 laß

        3.     Ibidem skattehemman 1/2 ähr 4 1/2 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                    20 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                 9 tunnor
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                              9 15/16 tunna
                Eng om höö i nor engen, Biörköö engen och i giärden   33 laß
                En skogz eng Rudhu benämndh om höö                       1 1/2 laß
                Quaren engen om höö                                                   4 laß
                                                                                           Summa höö
                                                                                                   38 1/2 laß

        <4.>Ibidem skattehemman 1/2 ähr 3 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                    15 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                 6 15/16 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andhra åhret                            7 3/4 tunna
                Eng om höö i norengen, Biörköö engen och i giärden   24 3/4 tunna
                En skogz engh Rudhu benämndh om höö                      1 1/2 laß
                Quaren engen om höö                                                  4 laß
                                                                                           Summa höö
                                                                                                   30 1/4 laß

        5.     Ibidem skattehemman 1 ähr 4 1/2 öre landh,
                haffwer i by måhl                                   20 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                 9 tunnor
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                              9 15/16 tunna
F.            Engh om höö i nor engen och i giärden                          33 laß
I.             En wret såeß i hop medh wästergiärdet                         11/16 tunna
               En skogß Rudu om höö                                                 6 laß
               Quaren engen om höö                                                   4 laß
K.            En humble gård.                                 Summa höö
                                                                                                    43 laß

        6.     Ibidem skattehemman 1 ähr 4 öre 7 penningland,
                haffwer i by måhl                                   18 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                 7 3/4 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret                              8 15/16 tunna
F.            Eng om höö i nor engen och i giärden                            29 3/4 tunna
               En skogz Rudu om höö                                                 6 laß
               Elßingzboo om höö                                                       3 laß
               Quaren engen om höö                                                   4 laß
L.            En humble gårdh till num. 6.
                                                                          Summa höö
                                                                                                    42 3/4 tunna

                Till denne by ähr godh timber skog, löff
                och näffwer skog, basteskog
                sampt och godt mulbet.
                Fijskee i Jngsiön, medelmåtigt medh
                giäddor och abborar, braxsen någåt
                iblandh om wåhren och om hösten.

(Karttext:)

Öneboo eng på den sidan
Halß eng på den sidan.
Skog och vthmark på den sidan
Ler och sand jord.
Lerjordh.
Ler och swart mylla jord.
Ler jordh.
Sanck lindh
Omsta egor proxime
Mungga Östan Bäckian på den sidan
Ler och swart myla jord
Elack lindh
Scala ullnarum.
Estan Bäckians giärde på den sidan

1 135 tillagt i marginalen, troligen av annan hand ms