A3:135


              Notarum Explicatio.

A.           Sönnan bäckian i Munga skattehemman 5 hela.
B.           Vthsädhe i östergiärdet dett ena åhret                                 35 1/2 tunna
C.           Vthsädhe i wästergiärdet såeß i hoop medh östergiärdet    28 tunnor
D.           Vthsädhe i millangiärdet dett andra åhret                            40 tunnor
E.            Vthsädhe i södhergiärdet såeß i hoop medh millan giärdet  23 1/2 tunna
F.            Biörköö engen hårdwall medh tuffwer höö                         24 laß                lyder till Nord-
G.            Transätterß engen måß wallß engh om höö                          8 laß                bäckian i Mung<a>1
                Stoor engen måß walß eng små starr och skiön-
                wall i bland om höö 160 laß och finß igen näste
                folio 133, litt. H. Giärdeß höö ???                                    40 laß                till hella
                Stenß myra eng groff starr och fräcken om höö                                           byn.
                80 laß lyder till num. 1, 3, 4 och 5 och finß
                igen näste folio 133 tillbaka, littera I.

1.             Östregårdhen skattehemman 1 ähr 6 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                    35 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                     11 1/4 tunna
                Vthsädhe i D oh E dett andra åhret                                    11 1/4 tunna
                Engh om höö i Stoor engen, Steenß myra, Tran-
                sätter och i giärden                                                            56 laß
                En engh kallaß Rudu, starr wall om höö                             10 laß
                och finß igen näste folio 133 tillbaka, littera K.
                En skogß eng, Ny engen, om höö                                        4 laß
L.             En slåtter haga om höö                                                      1 1/2 laß
M.            3 styckin humblegårdar.                Summa höö                  71 1/2 laß

2.             Ibidem skattehemman 1 ähr 8 öre land,
                haffwer i bymåhl                                    42 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                     13 3/8 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                                  13 3/8 tunna
                Eng om höö i Stoor engen, Tranßättra
                och i giärden                                                                      45 laß
N.            Vrrfiälß engen om höö                                                      5 1/4 laß
                En vth engh Ångß arffwe benämd om
                höö                                                                                    6 laß
O.            2 styckin humblegårdar.                Summa höö                   56 1/4 laß

3.             Ibidem skattehemman 1 ähr 8 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                                                 46 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                      15 3/4 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andra åhret                                   15 3/4 tunna
                Engh om höö i Stor engen, Steenßmyra, Tran-
                sätter och i giärden                                                             73 laß
                En skogz eng, Ny engen benämndh, om höö                      4 laß
                Hermanß rudhu om höö                                                      4 laß
P.             2 styckin humblegardar.                Summa höö                   81 1/2 laß

4.             Ibidem skattehemman 1 ähr 4 1/2 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                                                 30 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                      12 5/8 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andhra åhret                                 12 5/8 tunna
Q.            En wret vthsädhe såeß medh millangärdet
                Engh om höö i Stor engen och Stenßmyra,
                Transätter och i giärden                                                      60 3/4 laß
N.            Vrrfiälß engen om höö                                                       4 1/4 laß
                En skogz engh, Ny engen benämndh, om höö                    4 laß
R.             3 stycken humblegårdar.               Summa höö                   69 laß

5.             Ibidem skattehemman 1 ähr 4 öre land och 19 penningland,
                haffwer i bymåhl                                                                 33 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                      10 1/4 tunna
S.             Vthsädhe i en wret såeß samma åhr                                    3 1/4 tunna
                Vthsädhe i D och E dett andhra åhret                                 10 1/4 tunna
T.             Vthsädhe i en wret såeß samma åhr                                    4 1/4 tunna
                Eng om höö i Stoor engen, Transätter2,
                Steenß myra och i giärden                                                  52 3/4 laß
V.            2 styckin humblegardar.                Summa höö                    52 3/4 laß
W.           En betz haga till hela byn.

                Till denne by ähr godh timber-
                skog, löff skog, näffwer
                och baste skog sampt och gått
                mulbet.
                Medhelmåtigt fijskeerij i Jngsiön
                medh giäddor och abborrar sampt
                mörtt, braxen fijske j Jngsiön om
                höst och wår.
X.            En squalte quaren till num. 4 och 5.
Y.            En squalte quaren till num. 1 och 3.
X.            Denne quaren lyder och till num. 1 och 63.
                och går dene quarner höst och wår.

(Karttext:)

Hård walß lind medh tuffwor
Skog och vthmark på den sidan
Sandh och lett jord.
Sanck lind
Nordan bäckinß giärde i Munga på den sidan
Swart mylla jordh.
Nordan bäcken
Swart mylla jordh.
Sanck moßwalß lindh.
Elack lind
Ler och swart mylla jordh.
Swart mylla jord.
Ensta giärde på den sidan.
Lind
Skog och vthmark på den sidan.
Wija giärde proxime.

1 Hela ordet ej läsligt i skarven ms
2 Transatter ms
3 Gård 6 finns ej utritad.