A3:136


(Rubrik:) Tijärp sochn.

             Notarum Explicatio.

A.           Muskarboo skattehemman 1 ähr 8 öre landh.
B.           Vthsädhe i östre giärdet dett ena åhret             5 tunnor
C.           Vthsädhe i norgiärdet såeß medh östre giärdet 5 tunnor
D.           Vthsädhe i södher giärdet dett andra åhret       6 tunnor
E.            Än ett giärde såeß i hoop medh östre giärdet  5 tunnor
F.            Hem engen moß wall och små star om höö     30 laß
               Giärdes höö åhrlige                                         6 laß
               En skogß engh kallaß Quaren engen, frä-
               ken och star wall om höö                                2 laß
                                              Summa höö                    38 laß

               En squalte quaren till detta hemman går höst och
               wår, står i Mungga engh.
               Detta hemmans åker och eng ähr mycke sanck
               och wattnet fördärffwar åckeren många åhr
               Till detta hemman ähr godh timberskog, näffwer
               skog och ander tarffweskog samp gott mulbet.
               Medhel måtigt fijske i Jngh siön.

(Karttext:)

Sanck lindh medh stubbar.
Lindh.
Ler och lätt jord
Ler och lett jordh
Sanck ler iord
Lindh
Ler och lett jord
Lätt jord
Sanck lindh medh stubbar.
Betzhaga
Munga skog och vthmark på alla sidhor
Scala ullnarum.

(Annan, senare, anteckning:)

Swen Månßon 1640-41