A3:137-138


(Rubrik:) Tijärp häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Diupa skattehemman 2 halffwa ähro 9 öre land
               bådha i hoop och ähre denne tuå1 hemman bådha
               lika stora i åker och eng, vndan tagandeß i skogh
               engan haffwa dee huar för sigh sielf.
B.           Vthsädhe i norrgiärdet dett ena åhret                                3 1/4 tunnor
C.           Vthsädhe i wästergiärdet såeß i hoop medh norgiärdet     8 3/4 tunna
D.           Vthsädhe i millangiärdet dett andra åhret                          7 1/2 tunna
E.            Södhergiärdet vthsädhe såeß i hoop medh millangiärdet  5 3/4 tunna
F.            Östergiärdet vthsädhe ligger ödhee                                  2 1/8 tunna
G.            Boo engen måß wall och små starr om höö                     20 laß
H.            Södher engen gyttiebotten och fräcken höö                     20 laß
I.             Grodh engen små starr wall om höö                                3 laß
K.            Lill engen små star wall om höö                                      4 laß
L.            Angh myra2 fräcken och starr wall om höö                    8 laß
               Giärdeß höö åhrligen                                                      10 laß
               En skogz eng till num. 1 kallaß Lambswedh3,
               star wall om höö                                                             6 laß
               En skogz engh till num. 2 kallaß Kup rudu,
               starr wall om höö                                                            2 laß
                                                                Summa höö                   73 laß

               Till denne by ähr godh timber skog, näffwe<r>skog,
                baste skog och ander tarffwe skog samp och
                gott mulbet, medhelmåtigt fiske i Jngsiön
                medh giäddor, abborrar och braxen samp ander
                små fijsk.
                En squalte quaren till bådha hemmanen går
                höst och wår, ligger södher i skogen.

M.           2 små slåtter hagar till num. 1 och 2 om
                höö                                                                               2 laß

(Karttext:)

Sanck lindh
Sanck ler jord
Kalf haga
Ler och suart mylle jord
Sandjord
Lerjord
Sand jord
Sand jord.
Sanck lindh
Skogh och vthmark på alla sidhor.
Scala ullnarum.                              

1 tua ms
2 Fel för Ängh eller Ångh myra ms?
3 Eller Landswedh?