A3:139


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

1.            Önneboo chronehemman 1/2 ähr 2 öre landh.
               Vthsädhe i A och B dett ena åhret                  8 1/2 tunna
               Vthsädhe i C och D dett andra åhret               6 tunnor
E.            Fall engen måß wall och star botten höö        16 laß
F.            Lill engen måß wall  om höö                          5 laß
G.           Engz haga måß wall om höö                           2 laß
               En skogz engh kallaß Rudhu om höö              3 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                       4 laß
                                                          Summa höö        30 laß

                Stånnalßboo skatte hemman 1 1/2 hafver huar
                sin åker och engh för sigh särskilt.

2.            Norrgårdhen skatte hemman 1/2 ähr 4 1/2 öre.
H.           Vthsädhe dett ena åhret                                 6 1/2 tunna
I.             Vthsädhe dett andhra åhret                           7 tunnor
K.           Måß walß eng medh småstarr ibland höö       20 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                       4 laß
                                                          Summa höö       24 laß

3.            Södhergårdhen skatte hemman 1 ähr 5 1/2 öre.
               Vthsädhe i L, M och N dett ena åhret            7 1/16 tunna
               Vthsädhe i O och P dett andhra åhret            9 3/8 tunna
Q.           Öster engen hard måß wallß engh
               om höö                                                         10 laß
               Giärdeß höö åhrligee                                     6 laß
               Een skogz engh kallaß Rudhu måß-
               wall om höö                                                  8 laß
                                                          Summa höö       24 laß

                Till deße föreskreffne hemman ähr
                godh skog och mulbeet.
                Fijskee i Jng siön medell måtigt, men
                siön ligger lånck ifran byn.

R.           En humble gårdh, lydher till n. 2 i
               Munga, nordan om bäcken, folio 132.

(Karttext:)

Halß egor på den sidhan.
Ler jord.
Ler och suart mylla jord
Ler jord.
Ler jordh.
Lerjord
Lerjord.
Lerjord
Swart mylla och sand jord.
Lind
Swartmylla jord.
Munga eng på den sidan.

(Senare blyertsanteckning)