A3:141-142


(Rubrik:) Tijärp OBS! STÅR DET HÄRAD ELLER SOCKEN UNDER FLIKEN? SYNS EJ.

              Notarum Explicatio.

A.           Ensta nordan om bäcken skattehemman 2,
               frälße hemman 1.
B.           En kyrkio vthiordh till denne by ähr 2? örelandh,
               ähr belägen i Wija giärdhe.  Vthsädhe          3 5/8 tunna
C.           Vthsädhe i östre giärdett dätt ena åhr<e>t    23 5/8 tunna
D.           Millangiärde vthsädhe dätt andra <å>hr       15 3/4 tunna
E.            Wästergiärde vthsädhe samma åhr              10 1/4 tunna
F.            Lindh engen hård måß walß eng om hö        16 laß
G.           Lunder engen hård walß eng medh tuffwor
               och små starr lydher till num. 1 och 3 i Nore
               Ensta och till hella Wija byn om höö            14 laß
H.           Ny engen lydher och till num. 1 och 3 i Nore Ensta
               och till hella Wijbyn om höö                        12 laß
I.             Lind engen lyder till Nordan bäckan
               i Ensta, hård wallß eng om höö                    8 laß

1.            Wästergården skatthemman 1 ähr 8 öre och 8 penningland.
               En kyrke vthiord till detta hemman ähr 1 öre 21 penningland,
               haffwer i bymåhl i Ensta                              46 alnar,
               haffwer i bymåhl i vthiorden                        10 alnar.
               Vthsädhe i C dett ena åhret                         9 3/4 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret            10 3/4 tunna
               Vthsädhe i B till vthiorden och sama åhr       2 7/16 tunna
               Eng om höö i B till vthiorden                        6 laß
               Eng om höö i F, G, H och I                         16 1/2 laß
K.           En slåtter hag till num. 1 om höö                  1 1/2 laß
               Eng om höö i L                                           1 laß
               Myckle myra eng och Lång Rudhu och Böck-
               engen om höö 32 laß och finß igen folio, 140 litt. D, E och F.
               Giärdeß höö åhrlige                                     6 laß
                                              Summa höö alß i hoop  79 laß
                Känßmanß holmmana på nor almmeningen höö 16 laß

2.            Ibidem frälßehemman 1 ähr 5 öre landh,
               haffwer i bymåhl1                                        26 alnar
               Vthsädhe i C dett ena åhret                         5 1/2 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret            6 tunnor
               Eng om höö i F, I och i M                           6 1/2 laß
               Eng om höö i Myckle myra [eng om höö] 7 laß
               och finß igen näste2 folio 140 till backa littera D
               Giärdeß höö åhrligen                                   4 laß
                            Summa höö alß i hoop                    17 1/2 laß

3.            Ibidem skatthemman 1 ähr 6 öre och 16 penningland
               En kyrke vthiordh ähr 1 öre och 16 penningland,
               Haffwer i bymåhl i Ensta                              40 alnar
               haffwer i bymåhl i vthiorden                         8 alnar
               Vthsädhe i C dett ena åhret                         8 3/8 tunna
               Vthsädhe i D och E dett andra åhret            9 1/4 tunna
               Vthsädhe i B till vthiorden såeß till samma åhr 1 1/4 tunna
               Eng om höö i B till vthiorden                       4 laß
               Eng om höö i F, G, H, I, L och M              17 laß
               Giärdeß3 höö åhrlige                                   5 laß
               Myckle myra engh, Bäck engn, Lång rudu engh
               om höö 27 laß och finß igen näste folio [140] tillbaka, 140, littera D, E och F.
                            Summa höö alß i hoop                    53 laß

N.            Squalte quarna 2 stycken till num. 1, 2 och 3.

O.           Wijda skatthemman 2 halffwa, chronohemman 2.
P.            Vthsädhe i Wästregiärdet dett ena åhret      20 3/4 tunna
Q.           Vthsädhe noch ett giärde samma åhr           21 1/2 tunna
R.            Vthsädhe dett andra åhret                          25 tunnor
S.            Vthsädhe noch ett giärde samma åhr           20 tunnor
               Giärdeß höö till hella byn åhrligen                18 laß

4.            Wästergården skattehemman 1/2 ähr 3 1/2 öre landh,
               haffwer i bymåhl                                          24 alnar
               Vthsädhe i P och Q dett ena åhret               13 5/8 tunna
               Vthsädhe i R och S dett andra åhret            14 3/8 tunna
               Eng om höö i E och i giärden                       4 1/4 laß
T.            En slåtter haga om höö                                3 laß
               Eng om höö[i], Myckle myra eng, Lång rudu engh
               och i Bäck engen, höö 10 1/2 laß och finß igen folio 140, littera D, E och F,
               om höö i G, H 4 laß. Summa höö alß i hoop 21 3/4 laß

5.            Ibidem chronohemman 1/2 ähr 2 öre 4 penningland,
               haffwer i bymåhl                                20 alnar
               Vthsädhe i P och Q dett ena åhret               11 1/4 tunna
               Vthsädhe i R och S dett andra åhret            12 tunnor
               Eng om höö i E och i giärden                       3 5/8 laß
V.           En slåtter haga om höö Skår wäll benämndh 10 laß
               Mycklemyra eng, Långh rudhu engh och i Bäck engen, D, E och F,
               om höö 10 laß och finß igen folio 140 littera <...>
              
om höö i G, H 3 laß. Summa höö alß i hoop 26 5/8 laß

6.            Ibidem skattehemman 1/2 ähr 4 öre och 19 penningland,
              
haffwer i bymåhl                                          31 alen
               Vthsädhe i P och Q dett ena åhret               17 3/8 tunna
               Vthsädhe i R och S dett andra åhret            18 5/8 tunna
               Eng om höö i E och i giärden                       5 laß
W.          En slåtter haga och en humblegard om höö   3 laß
¥             Myckle myra eng, Långh rudu eng, Bäck engen
               om höö 13 1/8 laß och finß igen folio 140, littera D, E och F
               om höö i G, H  laß. Summa höö alß i hoop    29 laß

X.            Ensta Sönnan bäckian skatthemman 3, frälß<e>hemman 1.
Y.            Vthsädhe dett ena åhret                              31 tunna
Z.            Noch ett giärde vthsädhe samma åhr           23 tunnor
A.           Vthsädhe dett andra åhret                           26 1/4 tunna
B.            Noch ett giärde dett andra åhret vthsädhe    24 3/4 tunna
C.            Lind engen hård vall om höö                       12 laß
                Giärdeß höö åhrlige till heela byn åhrlige      20 laß

7.             Östre gården frälßehemman 1 ähr <...>,
                haffwer i bymåhl                                25 alnar
                Vthsädhe i Y och Z dett ena åhret               11 tunnor
                Vthsädhe i A och B dett andra åhret           11 tunnor
                Eng om höö i C och i gi<e>rden                6 laß
d.             En slåtter haga om höö                               1 laß
                Jnge bårboo moß wall och starr om höö      8 1/2 laß
                och finß igiän näste4 folio till baka 140, littera A och B.
                                        Summa höö alß i hoop        15 1/2 laß

8.             Ibidem skatthemman 1 ähr 10 öre och 8 penningland,
                haffwer i bymåhl                                          41 alen
                Vthsädhe i Y och Z dett ena åhret                17 11/16 tunna
                Vthsädhe i A och B dett andra åhret            17 tunnor
                Eng om höö i C och i giärden                       11 laß
d.             En slåtter haga om höö                                 1 1/2 laß
                Jngbårboo måß wall och starr om höö          14 laß
                och finß igen näste folio till backa 140 litt. A och B.
                                        Summa höö alß i hoop         26 1/2 laß

9.             Ibidem skatthemman 1 ähr 6 öre och 16 penningland,
                haffwer i bymåhl                                28 alnar
                Vthsädhe i Y och Z dett ena åhret                12 1/2 tunna
                Vthsädhe i A och B dett and<ra> åhret       11 1/2 tunna
                Engh om höö i C och i giärden                      7 laß
                Jnge bårboo måß wall och starr om höö        9 1/2 laß
                och finß igen näste5 folio till back<a> 140, littera A och B
Q.            En wret vthsädhe, såeß i hoop medh Y 3/8 tunna
                                        Summa höö alß i hoop         16 1/2 laß

10.           Ibidem skatthemman 1 ähr 7 öre <och>16 penningland,
                haffwer i bymåhl                                35 alnar
                Vthsädhe i Y och Z dett ena åhret                12 5/8 tunna
Q.            Vthsädhe i  en wret samma åhr                    1/2 tunna
                Ibidem skatthemman 1 ähr 6 öre och 16 penningland,
                haffwer i bymåhl                                28 alnar
                Vthsädhe i Y och Z dett ena åhret                1/2 tunna
                Vthsädhe i A och B dett andra åhret             12 1/2 tunna
                Eng om höö i C och i giärden                        8 laß
                Jinge bårboo måßwall och star om höö
                12 laß och finns igen näste folio 140 litt A och B.
                                        Summa höö alß i hoop          20 laß

                Till denne förreskrefne byar ähr
                godh timber skog och gott mul-
                bett, fijsker medel måtigt i
                Jungh siön. Andra legen heet
                finnaß här jntett.

(Karttext:)

Betz haga
Ler och swart mylla jord.
Mungha gierde på den sidan
Ler och swart mylla jord.
Ler jordh.
Ler jordh.
På den sidan komer denne byiar till skogz.
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swart mylla jordh.
Moßig lindh
Ler och swart mylla jordh.
Löttz giärde på den sidan.
Ler och swart mylla jord
Hård walß lindh.
Moßigh lind hard vall iblandh.
Scala ullnarum.                                                          
1 bymahl ms
2 naste ms
3 Giardeß ms
4 naste ms
5 naste ms