A3:144


(Rubrik:) Tijärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Broo skattehemman 2 hela, 4 halffwa, frälßehemman1 1/2
              Vthiordh wäster i byn till num. 1, 2, 3, 4, 5 och 6.
B.           Vthsädhe i wäster giärdet                                            25 1/4 tunna
C.           Vthsädhe i Rudhgiärde samme åhr                               49 tunnor
D.           Vthsädhe näst wästergiärdet dett andra åhr                31 3/4 tunna
E.            Vthsädhe i Quarn giärdet samma åhr                           35 tunnor
F.            Vthsädhe i östergiärde och samma åhr                        25 1/2 tunna
G.           Ny engen skien wall full medh små
               grän skog om höö                                                       48 laß
               Giärdeß höö åhrligen till hella byn                                28 laß

1.            Wästergården skattehemman 1 är 3 öre 16 penningland
               Vthiord wäster i byn, ähr 4 öre land,
               haffwer i by måhl öster i byn      52 alnar,
               haffwer i by måhl i vthiorden      48 alnar

C.           Vthsädhe i Rudh giärde öster i by dett ena åhret         8 1/4 tunna
               Vthsädhe i E och F öster i byn dett andr<a> åhr         10 1/8 tunna
               Vthsädhe i B wäster i byn dett ena åhr                        6 1/2 tunna
               Vthsädhe i D wäster i byn dett andra åhr                    8 3/8 tunna
               Eng om höö i G och i giärden                                     14 laß
               En vthiordz eng, kallaß Pårßboo, ähr                          12 penningland, höö 8 laß
               Siö engen, en[g] skogz eng om höö                            18 laß
               Kaß rudu, en skogz eng om höö                                 8 laß
                                                           Summa höö alß              48 laß

2.            Ibidem skatthemman 1/2 är 1 öre och 8 penningland, öster i byn.
               Vthiordh wäster i byn, ähr 3 öre landh,
               haffwer i bymåhl öster i byn                                        20 alnar,
               haffwer i bymåhl wäster i byn                                      36 alnar.
               Vthsädhe i C öster i byn dett ena åhret                        3 1/8 tunna
               Vthsädhe i E och F öster i byn dett andra åhr              4 tunnor
               Vthsädhe i B wäster i byn dett ena åhr                         5 tunnor
               Vthsädhe i D wäster i byn dett andra åhr                     6 1/4 tunna
               Eng om höö i G och i giärden                                      5 laß
               En vthiordz eng, Ensta eek benämndh, ähr                 12 penningland, höö 14 laß.
               Siö engen, en skogz eng, moß wall höö                       9 laß
               Kaß rudu, star eng om höö                                         2 laß
I.             Humble gårdh                       Summa höö alß             30 laß

3.            Ibidem skattehemman 1/2 ähr 2 öre och 10 penningland, öster i byn.
               Vthiordh wäster i byn, ähr 3 öre och 4 penningland,
               haffwer i bymåhl öster i byn                                        33 alnar,
               haffwer i bymåhl wäster i byn                                     38 alnar.
               Vthsädhe i C öster i byn dett ena åhret                       5 3/8 tunna
               Vthsädhe i E och F öster i byn dett andra åh<r>        6 1/2 tunna
               Vthsädhe i B wäster i byn det2 ena åhret                    5 1/4 tunna
               Vthsädhe i D wäster i byn dett andra åhr<e>t             6 5/8 tunna
               Eng om höö i G och i giärden                                     10 laß
               Siöö engen, en skogz eng, måßwall hö                        10 laß
               Kaß rudu, en skogz eng om höö                                 4 laß
               Gamble rudu om höö                                                  2 laß
                                                           Summa höö alß             26 laß

4.            Ibidem skattehemman 1/2 ähr 3 öre öster i byn.
               Vthiordh wäster i byn, ähr 1 öre och 12 penningland,
               haffwer i bymåhl öster i byn                                       48 alnar,
               haffwer i bymåhl wäster i byn                                     18 alnar.
               Vthsädhe i C öster i byn dett ena åhret                       7 3/8 tunna
               Vthsädhe i E och F öster i byn dett andra åhr             9 1/4 tunna
               Vthsädhe i B wäster i byn dett ena åhr                        2 1/4 tunna
               Vthsädhe i D wäster i byn dett andra åhret                 3 1/8 tunna
               Eng om höö i G och i giärden                                     12 laß
               En vthiordz eng, Faggebo benämndh, ähr 8 penningland, höö 8 laß.
               Siöö engen, en skogz eng om höö                              9 laß
               Gamble rudhu om höö                                               7 laß
                                                           Summa höö alß ihop     36 laß

5.            Ibidem frälßehemman 1 ähr 4 öre och 8 penningland öster i byn.
               Vthiordh, wäster i byn, ähr 8 penningland,
               haffwer i bymåhl öster i byn                                       62 alnar,
               haffwer i bymåhl wäster i byn                                     4 alnar.
               Vthsädhe i C öster i by dett ena åhr                           9 3/4 tunna
H.           Vthsädhe i en vret samma åhr                                    5/8 tunna
               Vthsädhe i E och F dett andra åhret                           12 tunnor
               Vthsädhe i B wäster i byn dett ena åhret                     1 tunna
               Vthsädhe i D wäster i byn dett andra åhr                    1 1/4 tunna
               Eng om höö i G och i giärden                                     13 laß
               Vthiordz eng, Litzbodha benämndh, ähr 4 penningland, höö 3 laß
               Siö engen, en skogz eng om höö                                10 laß
               Gambel rudu om höö                                                 3 laß
               Nöötboo om höö                                                      1 laß
                                                           Summa höö alß i hop    30 laß

6.3           Ibidem frälßehemman 1/2 ähr 2 öre 20 penningland öster i byn.
               Vthiordh4, wäster i byn, ähr 3 öre landh,
               haffwer i bymåhl öster i byn                                       39 alnar,
               haffwer i bymåhl wäster i byn                                     36 alnar.
               Vthsädhe i C öster i byn dett ena åhret                       6 1/8 tunna
               Vthsädhe i E och F öster i byn dett andra åh<r>        7 5/8 tunna
               Vthsädhe i B wäster i byn dett ena åh<r>                   5 tunnor
               Vthsädhe i D wester i byn dett andra åhr                    6 1/4 tunna
               Eng om höö i G och i giärden                                     10 laß
               Vthiordhz eng, Snårßboo benämndh, ähr 8 penningland, höö 6 laß.
               Siöö engen, en skogz eng om höö                              9 laß
               Åmyra, en skogß eng om höö                                    4 laß
                                                           Summa höö alß i hoop  28 laß

7.            Ibidem skatthemman 1/2 ähr 4 öre landh,
               haffwer i bymåhl öster i byn                                       57 alnar.
               Vthsädhe i C dett ena åhret                                        9 tunnor
               Vthsädhe i E och F dett andra åhret                          11 tunnor
               Eng om höö i G och i giärden                                    13 laß
               En vthiordz eng, Litzbodha benämndh, ähr 8 penningland, höö 6 laß.
               Siöö engen, en skogz eng om höö                              7 laß
               Nöötboo eng om höö                                                4 laß
               Lißleboo engen om höö                                             5 laß
               Gamble rudhu om höö                                               3 laß
                                                           Summa höö alß i hoop  38 laß

K.           En wr<e>t, lyder till num. 2 i Gryttiom,
               vthsädhe                11/16 tunna
L.            Noch en wr<e>t till num. 2 i Gryttiom,
               vthsädhe                1/2 tunna, folio 145.

Till denne ffore skreffne by ähr
timber skog och någå näffwer5
skog iblandh, gått mulbet.
Fijskee littet i Löö siöön.

(Karttext:)

Gryttiom skog och vthmark på den sidhan
Skog och vthmark på den sidan.
Ler och suart mylla jordh
OBrukad
Onskar by giärde6 på den sidan.
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swart mylla jordh.
Racklößen giärde7 på den sidhan
Vllforß giärde på den sidan.
Scala ullnarum.                        
1 fralßhe ms
2 den ms
3 Före 6 tillskrivet Nota Bene ms
4 Vthsordh ms
5 naffwer ms
6 giarde ms
7 giarde ms