A3:145-146


(Rubrik:) Tijärp häradh.

               Notarum Explicatio.

A.           Gryttiom skatt hemman 4, chronehemman 1, frälße hemman 1/2.
B.           Vthsädhe i öster giärdett dett ena åhret                                   37 tunnor
C.           Vthsädhe i wäster giärdet, såeß i hoop medh östergiärdet      39 <tunnor>
D.           Norregiärdet vthsädhe dett andra åhret                                  42 tunnor
E.           Millan giärdet vthsädhe, såeß och samma åhr                          31 3/4 tunna
F.           Lill giärdet vthsädhe och samma åhr                                        6 tunnor
G.           Stoor engen, skiön wallß eng medh tuffwor och små
               een skog om höö                                                                   64 laß
H.           Ny engen, hårdwalß eng, måsigh ibland, medh gran-
               skog, om höö                                                                        19 laß
               Giärdeß höö åhrlige på hella byn                                            12 laß

1.            Wästergårdhen, skatthemman 1, ähr 8 öre och 16 penning landh,
               haffwer i bymåhl                                              52 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                         15 1/4 tunna
I.             En wret, såeß samma åhr, vthsädhe                                       1/4 tunna
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                                  16 tunnor
K.           2 små slåtter hagar om höö                                                    3 laß
               Engen om höö i G och H i gärden                                          20 3/8 laß
               En skogz eng Dam måssan benämndh om höö                      13 laß
               Faggbole en skogz eng om höö                                              2 laß
L.            2 styckin humblegårdar                                    Summa höö   38 3/8 laß

2.            Ibidem skattehemman 1 ähr 9 öre landh,
               haffwer i bymåhl                                               54 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                         16 tunnor
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                                  16 3/4 tunna
M.           3 styckin slåtter hagar om höö                                               9 laß
               Eng om höö i G och H och i gerden                                       19 3/4 laß
N.           2 styckin humblegårdar.
               En skogz eng, Dam måßan benämndh, om höö                      14 laß
               Faggboo vthiord ähr 4 penning land om höö                          6 laß
                                                                                      Summa höö    49 1/2 <laß>

3.            Ibidem skattehemman 1 ähr 7 öre och 20 penning landh,
               haffwer i bymåhl                                               47 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                         14 tunnor
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                                  14 1/2 tunna
O.           En slåtter haga om höö                                                          1 laß
               Eng om höö i G och H och i giärden                                      17 5/8 laß
               En skogz eng, kallaß Dam måßan, om höö                             12 laß
               En vthiordz eng, Helßingboo benämndh, ähr 4 penningland, höö 3 laß
               En vthiordz eng, Jngebodha benämndh, ähr 16 penning landh,
              
haffwer legat ödhe i trättio åhr, och om
               samma vthiordh vore vpbruka, kunde hoon
               draga till höö                                                                         12 laß
                                                                                      Summa höö    45 5/8 laß

4.            Ibidem skatte hemman 1 ähr 8 öre landh,
               haffwer i bymåhl                                                                    48 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                         14 1/8 tunna
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                                  15 tunnor
               Eng om höö i G och H och i giärden                                      18 laß
               En skogz eng, Dam moßan benämndh, om höö                     13 laß
               En vthiordz eng, Pijlboo benämndh, ähr 1 öre och 4 penningland, höö 10 laß
               Faggboo eng om höö                                                             1 laß
                                                                                      Summa höö    42 laß

5.            Ibidem chronehemman 1 ähr 5 öre och 8 penning landh,
               haffwer i bymåhl                                                                    32 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                          9 1/2 tunna
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                                  10 tunnor
P.            Vthsädhe i en vret samma åhr                                                1/4 tunna
               Eng om höö i G och H och i giärden                                      11 3/4 laß
               En skogz eng, Dam engen benämndh, om höö                     8 laß
                                                                                      Summa höö   19 3/4 laß

6.            Ibidem frälßehemman 1/2 ähr 4 öre land,
               haffwer i bymåhl                                                                    24 alnar
               Vthsädhe i B och C dett ena åhret                                          7 1/8 tunna
               Vthsädhe i D, E och F dett andra åhret                                   7 3/4 tunna
               Eng om höö i G och H och i gierden                                       9 1/2 laß
               En skogz eng, Dam måßan benämndh, om höö                      6 laß
                                                                                      Summa höö   15 1/2 laß

Q.           En betz haga till hella byn.
               3 styckin squalte quarnar till hella
               by och rådha hwar tuå och tuå om
               huar qu<a>ren, och dee gå mäst hela åhret
               omkring

               Till denne före skreffne by ähr godh
               näffwer skog, timber skogh, baste och
               ander tarffwe skog sampt och godt
               mulbet. Fiske ähr här jntett.
               2 styckin wretar lydhe till num. 2 om
               vthsädhe 1 13/16 tunna och finß igen näste
               folio, 144, litt. K och L.

(Karttext:)

Lött giärde på den sidhan
Obrukad
Obrukad
Skog och vthmark på den sidhan.
Swart mylla jordh
Tuffwa giärde på den sidhan.
Swart mylla jordh.
Eskista eng på den sidhan.
Swart mylla jordh.
Swart mylla jordh.
Broo giärde på den sidhan.
Swart mylla jordh.
Hußby giärde proxime.
Scala ullnarum.