A3:148


(Rubrik:) Tijärp sochn.

               Notarum Explicatio.

A.           Racklößen skattehemman 1 ähr 8 öre 16 penning landh.
B.           Vthsädhe i wäster giärdhe                      6 tunnor
C.           Vthsädhe i millan giärde, såeß sama år   6 1/2 tunna
D.           Vthsädhe i norre giärde dett andra året  5 tunnor
E.            Vthsädhe i södhre giärde samme åhr     6 3/8 tunna
F.            En engz haga om höö                            3 laß
               Giärdeß höö åhrlige                               2 laß
               Engen till detta fföre skreffne hem-
               man ähr belägen wedh Ytry eng och
               fin<ß> der igen folio 152.
               Till detta hemman ähr jngen skog,
               eij heller mulbet, och jntett fiskee.
G.           En humblegårdh.

               Rack löß engen finß igen folio 152, litt. A, B och C.

(Karttext:)

Broo giärde på den sidhan.
Ler och swart mylla jordh
Ler jordh
Ler jordh
Ler jordh.
Åhllforß giärde1 på den sidhan
Vllforß giärde på den sidhan
Betz haga.
Vllforß skog på den sidhan
Scala ullnarum.

1 giarde ms