A3:153-154


(Rubrik:) Tijärp STÅR DET KANSKE HÄRAD ELLER SOCHN PÅ ANDRA SIDAN AV UTVIKET?

               Notarum Explicatio.

A.           Yffry skattehemman 4 hela och 3 halffwa.
B.            Vthsädhe i wästre giärdet                                        50 tunnor
C.            Vthsädhe i östre giärdet, såeß och samma åhr          36 tunnor
D.            Vthsädhe i store giärde dett andra åhre                    67 3/4 tunna
E.             Biur engen hårdwall och små starr om höö              12 laß
                En eng till denne by, kallaß Stor engen, måß wall
                och små starr botten och finß igen nästa folio1 littera
               
A om höö                                                               140 laß
                En eng till denne by, kallaß Rudu engen, måßwallß
                engh och finß igen näste folio155 littera B om höö   80 laß
                Een engh till denne by, ähr belägen wedh Vllforß engh,
                kallaß Hambrana, och ähr samma engh jntett
                affmät om höö                                                         64 laß
                Giärdeß höö åhrlige till hella byn                              12 laß

1.             Norgården skatt hemman 1/2 ähr 4 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                        48 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                           7 15/16 tunna
                Vthsädhe i D dett andra åhret                                  6 3/8 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                             31 laß

2.             Ibidem skatt hemman 1 ähr 7 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                        84 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                           14 7/8 tunna
                Vthsädhe i D dett andra åhret                                  11 13/16 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                             54 laß

3.             Ibidem skatt hemman 1/2 ähr 3 öre landh,
                haffwer i bymåhl                                        36 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                           6 1/8 tunna
                Vthsädhe i D dett andra åhret                                  4 7/8 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                             23 1/2 laß

4.             Ibidem skatt hemman 1/2 ähr 5 öre 8 penning landh,
                haffwer i by måhl                                       64 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                           10 13/16 tunna
                Vthsädhe i D dett andra åhret                                  8 5/8 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                             4 1/2 laß

5.             Ibidem skattehemman ähr 6 öre 16 penning landh,
                haffwer i bymåhl                                        80 alnar
                Vthsädhe i B, C dett ena åhret                                12 11/16 tunna
                Vthsädhe i D dett andra åhret                                 10 1/16 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                             52 laß

6.             Ibidem skatthemman 1 ähr 7 öre 20 penning landh,
                haffwer i bymåhl                                        94 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                           15 7/8 tunna
                Vthsädhe i D dett andra åhret                                 12 11/16 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                             61 laß

7.             Ibidem skattehemman 1 ähr 8 öre 20 penning landh,
                haffwer i bymåhl                                        106 alnar
                Vthsädhe i B och C dett ena åhret                           18 tunnor
                Vthsädhe i D dett andra åhret                                 14 3/6 tunna
                Höö till detta hemman alß i hoop                             69 laß

                En engh till denne by ähr b<e>lägen wedh almäningen2,
                kallaß Blackmyra, haffwer lenge legatt öödhe
                och hon duger till att rödiaß vpp så kann hella
                byn fåå där höö                                                      24 laß

                Till denne by ähr skog och mulbet effter nötorfften,
                fijske littet vthi åhn wedh Hamarß engen.

(Karttext:)

Gryttiom giärde3 på den sidhan
Huß by borgz giärde på den sidhan
Ler och swart mylla jordh
Vllforß giärde på den sidhan
Ler och swart mylla jordh.
Ytry giärde på den sidhan.
Lind, duger till åker
Betz haga.
Betz haga.
Betz haga
Betz haga.
Ler jordh.
Ler och lätt jordh, elack jordh.
Ler och lätt jordh.
Ytry giärde på den sidhan.
Elack lätt jordh.
Ler och lätt jordh.
Denne föreskrefne byß eng på den sidan och finß igen näste folio.
Scala ullnarum.

(Ett par senare blyertsanteckningar)

1 Härefter tillskrivet med blyerts 36 ms
2 almaningen ms
3 giarde ms