A3:159


(Rubrik:) Tijärp sochn.

               Notarum Explicatio.

A.           Årsta skatte hemman 1 1/2, frälße hemman 1.
B.           Vthsädhe i östergiärdet dett ena åhr             30 3/4 tunna
C.           Vthsädhe i wästergiärdet andra åhr              26 tunnor
D.           Vthsädhe i millan giärde såeß i hoop medh
               wästre giärdett                                            4 3/4 tunna

1.            Norregårdhen skatte hemman 1 ähr 9 öre
               8 penning landh,
               haffwer i bymåhl                                         56 alnar
               Vthsädhe i B dett ena åhret                         14 3/4 tunna
               Vthsädhe i C och D dett andra åhr              14 3/4 tunna
E.            En vthiordz eng, kallaß Tårst engen,
               ähr 1 öre landh hård walß engh
               fult medh tuffwor om höö                            18 laß
F.            En slåtter haga hård valßmark
               medh tuffwor om höö                                  4 laß
               Skogz måßar till detta hemman kallaß
               Årsta måßan om höö                                   28 laß
               Till detta hemman ähr och en enge teg,
               ligger vedh Gißle boo, om höö                     10 laß
               En vthiordz engh, ligger vedh Tämnan
               tuå mihl här ifrån, kallaß Litzeboda,
               ähr 1 öre och 8 penning land om höö          10 laß
               Och i Tämnan haffwer detta hemman
               fiske.                                Summa höö         74 laß
               Giärdeß höö åhrlige1 4 laß

2.            Ibidem frelß hemman 1 ähr 5 öres landh 4 penning landh,
               haffwer i bymåhl                                          30 alnar
               Vthsädhe dett ena åhret i B                          8 tunnor
               Vthsädhe i C och D dett andra åhret            8 tunnor
G.           Eng haga om höö                                         1 laß
H.           Vlffvng hagan om höö                                  1 1/2 laß
               Måßar i skogen till detta hemman
               om höö                                                       16 laß
               Gierdeß höö åhrlige2                                     7 laß

3.            Ibidhem skatthemman 1 ähr 5 öres 4 penningland,
               haffwer i by måhl                                         30 alnar
               Vthsädhe i B dett ena åhret                          8 tunnor
               Vthsädhe i C och D dett andra åhret            8 tunnor
G.           Engehaga om höö                                        1 laß
H.           Vlff vng hagan om höö                                 1 1/2 laß
               Måßar i skogen till detta hemman
               om höö                                                       16 laß
               Giärdeß höö åhrlige                                     7 laß

               Till denne by ähr timber skog och näffwer skog
               sampt och gott mullbet.
               Fiske jntett till num. 2 och 3.

(Karttext:)

Södher ensta gierdh<e> på den sidan.
Ytry gierde på den sidhan
Ler och swart mylla jordh.
Ler och swart mylla jordh, sandh ibland
Lindh, duger till åker
Swart mylla
Skog och vthmark på den sidhan.

(Annan anteckning, annan hand:)

Författad vid år 1640 af Sven Månsson.

1 ahrlige ms
2 åhrlige ms