A3:16-17


(Rubrik:) Edebo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Warswijk skatteheman    2 halfue
             och 2 hela, frälsehemman 1/2,
             hela byen är 12 öreslandh.
B.         Östergärdett
C.         Källwretzgärdett
D.         Bywreeten               }    
E.         Änn en lijten wret            Dhenne gärder och     
F.         Sangierdeswreten            wreter såes alle
             tillhopa ett åhr och draga vthsäde         18 3/4 tunna
G.         Wästergärdet
H.         Långgiärdett            }
I.           Kille wijkz gärdet     
K.         Än en lijten wret            vthsäde           16 3/4 tunna
L.          Öde åker i Kille wijkz gärdet                 4 1/4 tunna
M.        Öde åker i Lång gärdett                         3 tunnorland
N.         Norrengen        36 laß
O.         Sletta engh         5 laß
P.          Måßen             10 laß            }             88 laß
Q.         Rudu                35 laß
R.         Groda                2 laß
        1.  Norregården skattehemman är 2 öresland 20 penningland
             J östergärdett sampt medh dhe andre gärden
             som såes samma åhr vthsädhe               4 1/4 tunna
             J wästergärdet och the andre som och såes
             tillhopa ett åhr vthsädhe                        3 3/4 tunna
             På byengerne hema löper på honom
             höö                                                     20 laß
             På en skogäng kallas wästerängen         8 laß
             Än en kallas Skarpruda om                   1 laß
S.          4 små wreter hema wed byn                 3/4 tunna

        2.  Östergården skattehemman är     4 öresland,
             haffuer i byamåhl                         42 alnar
             J östergärdet medh de små gärden som
             såes thär till vthsäde                      5 3/4 tunna
             J wästergärdet med dhe gärden     5 1/2 tunna
             På engerne hema höö                  31 laß
                      Östergårdz skogzänger.
             Långmyran höö                             4 laß
             Laderudha höö                              4 laß
             Wäster äng                                    3 laß
             Långsweden                                  1 laß
             Skarp Rudu                                   1 laß
T.          2 små wreter                                  1/2 ???

        3.  Näst östergården frälsehemman 1/2 är 1 öresland 8 penningland
            
haffwer i byamåhl                         14 alnar
             J östergärdet och the andre små gärden vthsä-
             dhe                                                2 1/4 tunna
             J wästergärdet med theß gärden     2 tunnor
             På engerne höö hema                     9 laß
                            Frälsegården skogzängier.
             Wästerängen höö                           3 laß
             Kålsättra höö                                 6 laß
U.         1 lijten wret thär till                         1/8 tunna

        4.  Ibidem skattehemman 1/2 är 1 öresland 8 penningland
             är lijka stort vthi alle qvaliteter medh
             frälsehemanet num. 3.
                            Effterskrefne äre hans skogzängier
             Skarprudu                                      3 laß
             Wästerängen                                  3 laß
W.         hafver och denne 3 små wrete<r>  1 ???

        5.  Wästergården skattehemman är 2 öresland 16 penningland
             
haffwer i byamåhl                       28 alnar
              J östergärdet och the andre vthsäde 4 1/4 tunna
              J wästergärdet medh the små gärden som
              thär ihoop med såes vthsäde            3 1/2 tunna
              J engerne hema höö                       19 laß
              Vthi en skogzäng kallas Wästerängen
              får han höö                                      4 laß
X.          En hage hema här wedh byn             1 1/2 laß
Y.          3 små wreter vthsädhe                      3/4 tunna

              Till denne föreskrefne by är skön skog
              sampt och gott fiske

(Karttext:)

Straxt på denne sijdan om rågången tager Ronöö eng wedh och är frälse.
På denne sijdan tager stora skogen wedh.
Edebo wijkan
Slätte tårp
Scala ullnarum.
Lerjord
Lerjord
Örjord
På denne sijdan tager stora skogen wedh.