A3:161-162


(Rubrik:) Tiärp häradtt.

               Notarum Explicatio.

A.           Bäggby skatthemman heela                                    4
B.           Vthsäde i norrgärdet dhet ehna åhr till heele byyn    45 1/4 tunna
C.           J södhergärdet vthsäde andra åhr                           51 1/2 tunna
D.           Hemmeng om höö till heela byyn                             228 laß

               Num. 1 skatthemman 1 är 10 öres och 20 penningland, hafver j by måhl
               24 alnar
               Vthsäde i norgärdet                                               11 3/8 tunna
               J söder gärdet andra åhr                                        13 tunnor
               Höö på heemengen                                                 601 laß
E.            En hage om höö                                                     3 laß
               Gierdeshöö åhrligen                                               2 laß
               På en skogß eng                                                     12 laß
               Humblegårdar medh hagarna äro noterade med num. 1.

               Num. 2 skathemman 1 är 9 öres och 1 ortugland, hafver i bymåhl
                                                                                             21 alnar
               Vthsäde i norgärdet                                               10 1/4 tunna
               J södergärdet andra åhr                                          11 1/2 tunna
               Höö på heemengen                                                 50 laß
               Een skogß engh höö                                                10 laß
               Gierdeshöö åhrligen2                                              1 laß
               Humblegårdar medh betehagar äro finnandes med num. 2.

               Num. 3 skathemman 1 är 11 öres och 1 ortugland, hafwer i bymåhl 26 alnar
               J norrgärdet vthsäde                                               12 1/4 tunna
               J södergärdet vthsäde                                            14 tunnor
               Höö på heemengen                                                 58 laß
F.            Een hage om höö                                                    1 laß
               På skogß engen höö                                                14 laß
               Gierdeshöö åhrligen                                                2 laß
               Humblegårdar och hagar med num. 3                      

              
Num. 4 är lijka medh num. 1 j alla commodite-
               ter. Humblegårdar och hagar här till finnas wed
               num. 4.

               Gräntimber skog wedebrand och muhlebeth effter
               nödtorfften, fiskie intett.

(Karttext:)

Åskarby gierde proxime
Leer och swart mylla jord
Leer och swart mylla.
Skiem stad engh på dhenne sijdan
Swanby gierde proxime
Scala ullnarum

1 Otydligt. Eventuellt 66.
2 Härefter ett överstruket ord ms