A3:163


(Rubrik:) Tiärp sochn.

               Notarum Explicatio.

A.           Skiämstad Nordanbäcken skatthemman 1 och
               frällßehemman twenne halfwa.
B.           Vthsäde i norr och millangärdet                    29 9/16 tunna
C.           Södergärdet vthsäde                                   24 7/8 tunna
D.           Höö på heemengen starr och moßwald        100 laß
E.            Trenne små qwarnar till hwar gård               1

               Num. 1 skatthemman 1 är 9 öres och 12 penning land, hafwer
               j bymåhl                                                      45 alnar
               Vthsäde j norr och millangärdet                  13 9/16
               J södergärdet vthsäde                                11 3/8 tunna
               Höö på heemengen                                     40 laß
               Giärdeshöö dhet ehna åhr 1 laß, det andra   1 1/2 laß
               i dhenne wreet om vthsäde                          1/8 tunna

               Num. 2 frällsehemman 1/2 öres och 6 penningland,
               hafwer i bymåhl                                           26 tunnor
               Vthsäde j norr och millangärdet                  8 tunnor
               Vthsäde j södregärdet                                6 3/4 tunna
               Höö på hemmengen                                    30 laß
               Giärdeshöö det ehna åhr 1 laß, dhet andra  1/2 laß

               Num. 3 är lijka medh num. 2 vthi alla
               commoditeter
               Godh timberskogh, tarfweskogh sampt
               muhlebeth effter nödtorfften, fiskie något
               lijtet j Strömmaren lacus.

F.           Dhenne hage kommer heela byyn till och
              är gammal öde åker.

(Karttext:)

Åskarby och Bäggby engh proxime
Leer och sandh mylla
Gamball ödeåker
Leer och swart mylla
Stoora skogen hijt vth.
Swart mylla jordh