A3:164


(Rubrik:) Tiärp sochn.

               Notarum Explicatio.

A.           Wallby skatteheman heela 3.
B.           Vthsädhe j norrgärdet till heela byyn                    40 tunnor
C.           Vthsädhe j södhergierden                                    39 9/16 tunna
D.           Heemengen om höö till heela byyn                       90 laß
               Ee[e]n måßa vp i skogen benämndh Biörckmåßan
               om höö till heela byyn                                          41 laß
                                        Summa höö                              131 laß

                Num. 1 ähr 7 örßland, hafver i bymåll                 40 alnar
                Vthsädhe i båda norrgärdena                             10 tunnor
                Vthsädhe i båda södergärdena                           9 1/8 tunnor
                Höö på Heemengen                                            20 laß
                På Biörckmoßom skogz eng                                7 laß
                Giärdeshöö hwart åhr                                           1 laß
                Hwadh humblegårdar och kalfhagar ahn-
                langar så finnas the annoterade medh
                num. 1.

               
Num. 2 ähr 8 örßland och 1 ortugh,
                hafwer j bymåhl                                                  49 alnar
               
Vthsädhe j båda norrgierden                               13 tunnor
                J bådha södher gierden                                       12 3/4 tunnor
                Höö i Heemengen                                               30 laß
                På Biörckmoßan höö                                          14 laß
                En skogzengh, Timmerboo benämndh, höö          5 laß
                Dhetta hemman hafver en vthiordh på
                Fräbroo ägor, är <...>1 Penninglandh,benämndh Forßboo
                och är intett annat än en skogeng höö                  4 laß
                Giärdes höö hwart åhr                                        1 1/2 laß
                Humblegårdar och hagar igenfinnas med signo
                num. 2.

                Num. 3 ähr 11 örß och en ortug landh, hafuer i by-
                måhl                                                                  64 alnar
                Vthsäde i båda norrgärdena                              17 tunnor
                J södhergierden vthsäde                                     16 1/8 tunnor
                Höö på Heemengen                                           40 laß
                På Biörckmoßan                                                20 laß
                Een elack skogz engh, Kamleßengen benämndh 3 laß
                Giärdeshöö hwart åhr                                         2 laß
                Till detta hemman är tuåå wreter
                om vthsäde                                                        7/16 tunnor
                Dheßlikeß och så hagar och humble-
                gårdar finnas här annoterade medh num 3.
                Timberskog och tarffäng fins här sampt littet fiskie
                j Strömmaren laco2.

(Karttext:)

Skiämsta giärde och ägor proxime.
Fäcklinge och Swaneby engh på dhenne sijdhan om åånn.
Leer och swart mylla
Hijt östervth är byyens skog alt vth åt ??? ???
Öör och swart mylla
Godh leer och swartmylla
Öör och swartmylla
Forß emgh och giärde proxime

(Blyerts, senare hand:)

Swen Månsson af år 1641.

1 Uppgift saknas ms
2 D.v.s. lacu (ablativ av lacus, sjö).