A3:165-166


(Rubrik:) Tiärp häradtt.

               Notarum Explicatio.

A.           Forß skatteheman 3 heela.
B.           Vthsädhe dhet e[n]hna åhrett j norregiärdarna                       49 tunnor
C.           Vthsädhe andra åhrett j bådhe södher gierder-
               na medh wreeten                                                                 29 tunnor
D.           Norrengen, elack måßbotn, höö till
               heela byyn                                                                           64 laß
               Een skogßengh, Biörck moßom benämndh, höö1                10 laß
                                                                         Summa                    105 laß

               Num. 1 ähr 11 öresland, hafwer i bymåhl                             39 alnar
              
Vthsäde j båda norrgierden                                                  17 7/8 tunnor
               J bådhe södergierden vthsäde                                              10 7/16 tunna
               Höö j norrengen                                                                  17 laß
               J söderengen                                                                       25 laß
               På Biörckmoßonn                                                                4 laß
               Giärdes höö hwart åhr                                                           1 laß
               Detta hemann hafwer een vthjordh belägen vthi
               skildnaden emillan Fräbro och Forß, ähr                                2 örtugland
              
och är eij annat än en skogz engh om höö                              5 laß

               Num. 2 ähr lijka medh num. 1 bådhe i örßtall
               bymål och alla commoditeter vndantagandes en vth-
               jordh dher sammestädes, Gåwesteboo benämndh, om höö   5 laß

               Num. 3 ähr 7 örßland hafwer i bymåll                                  30 alnar
              
Vthsädhe j båda norrgierderna                                             13 3/4 tunnor
               J både södergierden vthsäde                                                 8 1/8 tunna
               Höö j norrengen                                                                   7 laß
               På söder engen                                                                    14 laß
               Giärdeshöö 3/4 laß hwart åhr.
               På Biörckmoßan                                                                  2 1/2 laß
               Hafwer och denne en vth jordh, Forßboo benämndh, är 8 tunnland,
               fåår höö                                                                               3 laß
   
               Till förskrefne byy är temmeligh timber och
               annan tarfwe skogh, men fiske myckett
               ringa j Strömmaren.

(Karttext:)

Wallby engh
Fäcklinge engh proxime
Wallby giärde proxime
Leer, sandh och swart mylla
Sandh och moojord
Fräbro giärde närmast
Scala ullnarum       
1 hoo ms