A3:167        


(Rubrik:) Tiärp häradtt.

               Notarum Explicatio.

A.           Fräbroo skatthemman heela 5 och chronohemman 1/2
B.           Vthsäde j båda norrgierden                                  66 3/4 tunna
C.           Vthsäde j båda södergerden                                77 7/8 tunna
D.           Heemengen, moßbotn, höö till heela byyn             95 laß

               Num. 1, skatthemman 1, är 10 örßland, hafwer
               j bymåhl                                                              20 alnar
               Vthsäde j bådhe norrgärden                                14 1/8 tunna
               j bådhe södergärden vthsäde                               16 1/4 tunna
               Höö på Heem engen                                            20 laß
E.            Twåå wreeter, båda lijka stoora, om
               vthsäde tillhopa                                                    3/8 tunna
F.            Een hage om höö                                                 1 1/2 tunna
               Een vth jordh, widh Klingßboo Agneboo benämndh, är
               1 örtugland, är intett annat än en skogseengh
               om höö                                                                5 laß
               Een vth jordh, Fårßboo benämndh, 6 penningland, är eij
               eller annat än enn skogßengh om höö                    4 laß
               Een skogßmyra, Huarwijken benämndh, om höö 6 laß
               Giärdeshöö dhet ehna åhr, 2 laß, dhet andra         1 laß
               Humblegårdar och beteshagar finnas noterat med num. 1

               Eett halfft chronohemman, bruckas inne medh
               num. 1 och är 3 örsland, hafver j bymåhl 6 alnar
               Vthsäde i båda norrgärdena                                 3 1/4 tunna
               j båda södergärdena                                            4 7/8 tunna
               Höö på Heem engen                                             6 laß
               Mehra ägor äro1 eij till chronohemmanet.

               Num. 2, skatthemman 1, är 9 1/2 örßland, hafwer j
               bymåhl                                                                 19 alnar
               Vthsäde i båda norrgärdena                                 13 1/4 tunna
               J båda södergärdena vthsäde                               15 3/8 tunna
C.           En hage om höö                                                    1 1/2 laß
               En vthjordh, Agneboo benämndh, är intett annatt
               än een lijten skogß engh om höö                            5 laß
               Een skogßmyra om höö                                         2 laß
               Giärdes höö dhet ehna åhr 2 laß, dhet andra          1 laß
               Humblegårdar med beteshagarna äro noterade
               medh num. 2.

               Num. 3, skatthemman 1, är lijka
               i alla commoditeter och lägenheeter
               medh num. 2, vndantagandes vthjordh
               j Agneboo, 1 ortugland, om höö                            5 laß
               Noch en vthjordh, [j] Fårßboo benämndh, 6 penningland,
               är intet annat än en skogseng höö                           4 laß
               Giärdehöö dhet 1 åhr 2, dhet andra                        1 laß
               Humblegårdar medh beteß hagarna
               noterade äro med num. 3.
H.           En hage till num. 3 om höö                                      1 1/2 laß

               Num. 4, skatthemman 1, är 70 örsland och 4 penningland,
               hafwer j bymåhl                                                     15 alnar
               Vthsäde j båda norrgärdena                                  10 3/4 tunna
               j både södhergärdena vthsäde                               12 1/4 tunna
               Höö på Heem eng                                                  14 laß
J.            En hage om höö                                                      1 laß
               Vthjord j Agneboo skogßengh är 1 örßland,
               fåår dher höö                                                         15 laß
               Een skogßmyyra, Haarwijken benämndh, höö          3 laß
               Giärdeshöö åhrligen                                                1 laß
               Humblegårdar medh beteßhagarna äro
               noterat medh num. 4.

               Num. 5, skatthemman 1, är 8 öres och 15 penningland,
               hafwer j bymåhl                                                      17 alnar
               Vthsäde i både norrgärden                                     12 1/8 tunna
               J båda södergärden andra åhr                                13 3/4 tunna
               Höö på Heem engen                                               17 laß
K.           Een hage om höö                                                     1 laß
               Ee[e]n vthjord i Forßboo skogßengh
               1 örsland, höö dher på                                            12 laß
               Een vthfiell j Klingßboo skogßengh
               är 4 penningland om höö                                        6 laß
               Giärdes höö dhet ehna åhr                                       1 1/2 laß
               dhet andra                                                               1 laß
               Humblegårdar medh beteshagarna
               äro2 noterade medh num. 5.

               Till förskrefne byy är timberskogh, tarfwe-
               skogh medh muhlebethe effter nödtorfften,
               fiskie intett.

(Karttext:)

Fårß gierde nestliggande
Leer och swarttmylla jordh
Prästegården på denne sijdan
Leer och swartt mylla jordh.
Leer och swart mylla jord
Leer med swarttmylla jordh
Eskellstadh giärde proxime

1 arö ms
2 arö ms