A3:169-170


(Rubrik:) Tiärp häradtt

              Notarum Explicatio.

A.           Swanby skattheman heela                                       5
B.           Vthsäde j norrgierdet                                              58 tunnor
C.           Vthsäde j södergierdet                                           69 7/8 tunnor
D.           Heem engen måße, starr och lindwall, höö              201 laß
               Een skogz eng långdt vp i skogen, Röjningen benämndh, höö till
               heela byyn                                                             45 laß
                                                    Summa höö                      246 laß

E.            Fyra foot wisker ståå föga annat än vthi et huus
               och komma till heela byyn, bruckas allenast om höst
               och wåhr när nog flodh är.

               Num. 1 är 10 örßland, hafwer j bymåhl 38 alnar
               Vthsäde i norrgierdet                                              14 7/8 tunnor
               J södergärdet vthsäde                                             17 1/4 tunnor
               Höö på Heem engen                                               50 laß
               På skogz engen Röijningen                                      12 laß

               Giärdes höö dhet ena åhret 4 laß, dhet andra åhr     1 1/2 laß
               Hwad humblegårdar och betes hagar tilkommer till dhetta
               hemman så finnes the noterade med num. 1.

               Num. 2 ähr 7 öres och 1 ortugland, hafwer i bymåhl 26 1/2 alnar
               Vthsäde i norrgierdet                                                9 1/2 tunnor
               J södergierdet                                                          12 tunnor
               Höö på Heem engen                                                35 laß
               På Röijningen                                                           6 laß
               Giärdeshöö dhet ena åhret 4 laß, dhet andra             2 laß
               Humblegårdar och betes hagar finnes noterade medh num. 2.

               Num. 3 är 6 öres och 2 ortugland, hafwer i bymåhl   25 1/2 alnar
               Vthsäde i norrgärdet                                                8 7/8 tunnor
               J södergierdet                                                          10 3/4 tunnor
F.            Dhenne wreet kommer detta heman till och såß medh
               norrgärdet om vthsäde till detta hemman                   1 9/16 tunnor
               Humblegårdar och beteshagar finnas noterade med num. 3.

              Num. 4 är lijka j alla commoditeter medh num 3, vndanta-
              gandhes j wreten, litera F, hafwer dher vthsäde till    1/4 tunnor
              och på Röijningen eij mehr höö än                             5 laß
              Dheße twenne heeman 3-4 hafwa en vthjordh, Vggellboo
              benämndh, är 2 ortugland, bådha till höö                  12 laß
              hwilken belägin är emellan Tolffta och Lösta sochn
              j sochn skildnaden.
                                Num. 5, vide <paginam sequentem>

(s. 170)

              Notarum Explicatio.

              Num. 5 är 12 örßland, hafwer j
              bymåhl                                                                     43 alnar
              Vthsäde j norrgierdet                                                15 7/8 tunnor
              J södergierdet                                                           19 1/8 tunnor
              Höö på Heemengen                                                  60 laß
              På Röijningen                                                            13 laß
              Giärdes höö dhet ehna åhret                                      4 laß
              Dhet andra åhr                                                          3 laß
              Een lijten vthjord, kommer detta hemman
              till och är belägen här på bysens
              skogh, om 1 ortugland och är en skogz eng,
              fåår ther höö                                                             3 laß

              Timberskogh fins här intett, eij
              eller fiskie, men wedhbrann,
              muhlbeth effter nödhtorfften.

(Karttext:)

Leer sandh och swartt mylla
Bäggby gierde proxime
Leer sandh och swart mylla

(Annan anteckning, annan hand:)                                 

Swen Månßon 1640-41