A3:171


(Rubrik:) Tiärp sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Fäcklinge skatteheman heela            2
B.           Vthsäde j norregierdet                     22 9/16 tunnor
C.           Vthsäde j andra gierdet                   22 5/8 tunnor
D.           Småå starr och moßbetes engh
               widh nampn ??? eng om höö       48 laß
E.            J denne engh, Neder engen
               widh nampn, äre 6 frelße-
               heman j Lundby och 1 1/2 prestehe-
               man dher samme stedes beläget,
               j tegmåll medh deße Fäcklinge,
               haar effter sitt örßtall nembligen
               hwarthera 4 örßlandh, äro
               altså 30 örßland som bärga
               här j Neder engen åhrligen medh
               Fäcklinge boarne och kommer
               på Fäcklinge boarnas deel               10 laß
               Een skogß engh, Roßlen bemäld1
               om höö till num. 1                            14 laß
F.            Tompte groden höö om                   6 laß
                                              Summa             70 laß

               Num. 1 är 8 örßlandh
               Num. 2 är och 8 örßlandh
               Dheße heman äro lijka stoora
               j åcker, engh och alla commo-
               diteter, vndantagandes skogß-
               engen Roßlan, hwilken alle-
               nast lyder till num. 1.
               En vthjord, Erfwasteboo benemdh,
               kommer num. 2 till, om höö              4 laß
               Timberskog och muulebeth fins ganska
               lijtet, fiskie alz intett.

(Karttext:)

Betes haga

1 bemälte ms