A3:173-174


(Rubrik:) Tijärp sochn.

               Notarum Explicatio.

A.           Rupvellboo skattehemman halfwa                2
               ähra 6 örßlandh hwart thera, lijka stoora
               j åcker engh och alla commoditeter.
B.           Vthsäde i norrgierdet till båda hemman         8 1/2 tunnor
C.           Een wreet som sås medh norrgierdet om
               vthsädhe                                                     1 3/8 tunnor
D.           Och en wreet om vthsädhe                          1 3/8 tunnor
               hwilken sås och tillijka medh norrgierdet.
E.           Vthsäde j södhergierdet till bådhe hemman   11 1/8 tunnor
F.           Dhenne wreet kommer num. 2 till om vtsäde 19/32 tunnor
              såß tillijka medh södhergierdhet
G.          Dhenne wreet är till num. 1, såß tillijka medh
              södhergierdet, om vthsäde                            3/32
H.          En wreet till num. 1, såß tillijka medh
              södhergierdet, om vth säde                           5/32 tunnor
I.            Heem engh medh starr och måßbotn till hella
              byyn om höö                                                30 laß
              Här fins och ett stort moraß och måßa
              vth medh siöendan och bäcken, hwilket the åhr-
              ligen slåå, och kallaß Åßens engh, höö
              vnder tijdhen om                                           24 laß
              vndher tijdhen                                               16 laß
              Giärdeshöö hwarthera hemanet dhet
              eena åhret                                                     5 laß
              dhet andra åhret                                            3 laß
              Denne byy är belägen vpp i stoora skogen all-
              dra öfwerst i sochnen och här till är tim-
              berskog och muulebeth till öfwerflödh, fiskie
              och temmeligh, een footh wiska nårr på
              skogen brukas något om wåhren.

(Karttext:)

?arnebroo hijt vth nermast
Goor siön1.
Södher siön
Tegelßmohra sochn på denne sijdann2
Stoor skogh och moraß.                                       
Scala ullnarum.

1Numera Norrsjön
2 Denna anteckning ser ut att var av annan hand ms