A3:180


(Rubrik saknas:)1

               Notarum Explicatio.

A.           Staff skattehemman 4 halfua,
               frälseheman 1/2 vnder herr
               Lars Cruse.
B.           Wreta gärdet vthsäde 12 5/8 tunna
               sandjordh.                                                       28 tunnor
C.           Klappergärdet            16 tunnor                   
D.           Änn 1 gärde för sig sielft, kallas
               Ekeby gärde, och theße grannar
               i Staf hafue i det gärdet annat
               byamåhl änn i dhe andre gärdett
               och såes samme åhr som nästföreskrefne
               gärden såes och drager vthsäde 4 3/4 tunna.
E.            Libansgärdet      8 1/4 tunna
F.            Sandgärdet        3 1/2 tunna
G.            Lillegärdet         3 1/2 tunna                            28 1/4 tunna
H.            Storegärdet       13 tunnor
I.             Lille Ekegärdet det åhret vthsäde                     4 3/4 tunna

K.           Staffz engen hårdwald                                      50 laß
               Gärdes höö till hela byn                                    20 laß
                                                                 Summa          70 laß
               Föruthan detta höö här hema wedh byn
               hafwe och desse hemanen  någre skogz-
               heller vthänger, huilke specialius
               här nedan före medh sine qualiteter
               blifwa demonstrerade.

       1.     Norregården skattehemman 1/2
               hafwer i bymåhl                                                12 alnar
               Vthsäde hwart åhr i the förste 2 gär-
               den                                                                  5 5/8 tunna
               Samme heman hafuer i byamåhl
               i Ekegärdet                                                      24 alnar
               Vthsäde ther hwart åhr                                     3/4 tunna
               Höö här hema på engerne                                13 1/2 <laß>2
               med gärdes höet.
               På 1 ängestycke i Snattra engh, Få-
               gelbäcken3 benämdt, höö                                 4 laß
               På 1 stycke i Wäßla engh                                 3 laß

       2.     Ibidem frälseheman    1/2
               hafwer i byamåhl                                              8 <alnar>4
               Vthsäde hwart åhr i de förste gärden               3 1/8 <tunna>5
               J Ekegiärdet hafver det i byamål                      5 alnar
              
Vthsädhe derföre thär                                      1 1/2 <laß>6
               Engh hema wedh byn                                       <...>5
  
             Vthänger hafver thet inga.

       3.     Ibidem millangården skattehemman,
               hafwer i byamåhl                                              16 alnar
               Vthsädhe huart åhr                                           7 7/8 tunna
               J Ekegärdet i byamål                                        27 alnar
               Vthsäde där hwart åhr                                      1 tunna
               Engh hema wedh byn                                        20 laß
               På Trållskär höö                                               6 laß
               På Skitten hösst                                                2 laß
               På Lille hösst                                                    2 laß
               J Sälla eng                                                        2 laß
               J norr engen                                                     6 laß
               J söder engen                                                   6 laß

       4.     Ibidem skattehemman är i alle
               commoditeter lijka
               stort medh num. 1, wndan-
               tagandes vth engerne.
               1 skatte vthiordz eng
               i Swenske skär här
               till och ligger i tege-
               skiffte med prästegården och
               Åkerby om                                                      20 laß
               J Jgelswedh                                                      4 laß
               Plura inferius.

       5.     Södergården skattehemman 1/2,
               lijka stort medh nor-
               regården och nu. 4
               här samt
               på 1 vthäng, Tråll-
               skär benämd, 3 laß
               På Skiten hösst                                                3 laß
               På Lille hösst                                                   3 laß
               J Sälla eng                                                       3 laß

               Till denne by är in-
               gen synnerligh skogh
               heller fiske vthan li-
               tet i åhn.

(Karttext:)

Nääs engh proxime.
Öde åker
Leer och sandjord
Sandjord
Walla ägor på denne sijdan om åhn.
Sandiord öde åker
Leer, sandjord
Sandjord
Sandjordh
Klapperjord
Sandjord
Sandjordh.
Präst engen proxime.
Scala ullnarum.

1 Västlands socken.
2Ordet ej synligt p.g.a. skada i papperet ms
3 Ordet ej synligt p.g.a. skada i papperet ms
4 Siffrorna otydliga och ordet ej synligt p.g.a. skada i papperet ms
5 Siffrorna otydliga och ordet ej synligt p.g.a. skada i papperet ms
6 Skada i papperet.