A3:181-182


(Rubrik:) Wädzlandz sochn.

             Notarum Explicatio.

             Wäster och Östergelbo äro interesserade huar medh andra i ägor.
A.          Öster Gelbo skattehemman 2 halfwa frelse-
              heman 1/2, vnder sahlig Liliehökens arf-
              wingar, alle 3 lijka stora i alle commoditeter.
              Änn ibidem 1, skattehemman 1/2, ligger i åkerskifft
              med Wästergelbo, männ i eng med Östergelbo,
              såsom specialius infra blifver demonstrerat.
B.           Denne åker kommer num. 1, 2 och 3 till i Ö-
              stergelbo och är vthsäde                                 16 15/16 tunna
C.          Andra åhret vthsäde till mehrbemälte heman    24 3/4 tunna
D.          Denne engh kommer till samme hemman         24 laß                NB. Öster Gelbo hafua och 1 eng, kallas Österlöthen,
E.           Hage och humblegårdh till num. 1                                                     om höö 24 laß, som fins igen folio 189.
F.           2 wreter till num. 1 om vthsäde                       11/16 tunna
G.          Sandh engen, lyder till num. 1, om                    2 laß
H.          Hage till num. 1 och 3 och är nyligen
              giord till humblegårdh.
I.            2 wreter till num. 2 om vthsäde                       1/2 tunna
K.          1 wret till num. 3 om vthsäde                          1/2 tunna
L.           Deße 2 gärden såes till hopa 1 åhr och1
              num. 4, 5 och 6 råda thär i, huar effter
              sitt alnetahl, och samme gärden drage vthsäde 16 1/2 tunna
              Num. 4 hafwer i byamåhl 15 alnar
              Såer thär                                                        10 tunnor
              Num. 5 och 6 hafua både i hop i byamål         9 alnar
              Såå thär tillhopa                                              6 tunnor
M.         Andre 2 gärden såes och tillhopa 1 åhr och
              äre lijka store med de förre, nämbligen           16 1/2 tunna
              Såå och derföre lijka myckit.
N.          Denne wret kommer num. 5 till                          15/16 tunna
O.          Denne wret kommer nu. 5 och 6 till och          1/2 tunna
P.           Denne kommer num. 4, 5 och 6 till och           6/8 tunna
Q.          Wret till num. 5 om                                         3/16 tunna
R.           Wret till num. 4 om                                         9/16 tunna
S.           Denne eng drager höö                        och       6 laß
              kommer num. 5 och 6 till.
T.           Denne eng kallas Humbel engen och kommer
              num. 5 och 6 till och drager höö                      2 laß
U.          Ett stycke åker till Wela om                            1/4 tunna
              Num. 3 äger eng medh Östergelbo, först
              i Kalfharen 3 laß.
              J Siölöthen 4 laß, j Österlöthen 6 laß,
              Flåtwärkan 3 laß, Långharen 2 laß.
              Bonken hö 1 laß, Biörsta måsen 2 laß,
              Juwansboo 1 laß.
              1 skogz eng till num. 1, 2 och 3 om 8 laß
              1 skogz eng som alle 6 föreskrefne heman rådha
              vthi och heter Juwansboo, om höö                  6 laß
        N.  4 hafwer eng medh Östergelbo, först i Kalf-
              haren höö 1 laß, j Långharen 1 laß.
        N.  5 hafver och äng med dem, först i Siölöthen    3 laß
              j Österlöthen 4 laß, j Flåtwärkan                   1 laß
              j Biörstamåsen 1 laß, j Östanskogen            1/2 laß
        N. 6 hafver 1 skatte vthiord medh prästegården2,
             intet3 i engierna och intet i åkeren.
             J Swenskeskär 7 laß j Slåtharen                      4 laß
             J Löskär 4 laß, j Fager dalen                           6 laß
             J Juwansboo 1 laß.
             Till deße hemanen är skog och fiske.

(Karttext:)

Lerjordh
Lerjordh
Lerjordh
Scala ullnarum.

(Ett par senare blyertsanteckningar:)


1 Härefter överstruket ord ms
2 Härefter överstruket ord ms
3 intet troligen felaktigt överstruket ms
4 Mansson ms
5 1638 korrigerat från 1640  ms