A3:183


(Rubrik:) Tijarp häradh.

             Notarum Explicatio.

A.          Malm skattehemman 1/2.
B.          Östergärdet vthsäde                  4 5/32 tunna
C.          Wästergärdet vthsäde               4 3/8 tunna
D.          Denne wret komer Wela til       2 1/8 tunnor
              J föreskrefne gärden är ler och öhrjord.
E.           Malmengen, hårdwaldh            30 laß
F.           Sandwreten                              9 laß
G.           Hagan                                     3 laß
              Gärdeshöö åhrligen                  5 laß
              Detta hemanet hafver och 1 skattevth-
              jordh, ligger i åker och eng medh Å-
              kerby och prästegården och äre theße engier
              J Slåttharen            3 laß
              J Lortwijkan           3 laß
              Stenharen               6 laß
              Biörksäter              5 laß
              På Swenskiär         16 laß
              J Tubbängen           2 laß
              J Rönskär               2 laß
              Änn 1 stycke åker och eng i Åkerby och
              prästegårdens engetegar.
              Skog något, intet fiske.

(Karttext:)

Prästegårdens engh.
Östergälbo.
Scala ullnarum.