A3:184


(Rubrik:) Tijarp häradh.

             Notarum Explicatio.

A.          Bostan skatteheman 1/2 är                    4 öresland
              belägit på Österwadz ägor.
B.          Östergärdet medh the wreeter som thär
              till såes vthsäde                                     8 1/2 tunna
C.          Södergärdet medh sine wreter, vthsäde 10 tunnor
              Vthi föreskrefne wreter och gärden är leerjord
D.          Qwarn engen, hårdwaldz eng om           2 laß
E.           Hagen om höö                                      2 laß
              Gärdes höö hwart åhr                           2 laß
              En skogz engh, kallas Boäng, är moßwaldz
              engh och lyder här till om höö               30 laß
                                                        Summa      36 laß
              Till denne by är godh skogh och mule-
              beet männ intet fiske.
G.          Een qwarn här till.

(Karttext:)

På denne sijdan tager prästegårdz gärdet wedh.
Straxt på denne sijdan om åhn tager Wästerwadz gärde wedh.
På denne sijdan kommer denne by till skogz 1/2 mijl vth till theß Åkerby i Löfsta sochn möter.
På denne sijdan är Österwadz gärde belägitt.