A3:19


(Rubrik:) Edebo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Wäster Gredby skattehemman           3 1/2
B.         Östergärdett vthsädhe                       23 tunnor
C.         Wästergärdett vthsädhe                    29 tunnor
D.         Storengen 160 laß
E.          Söderengen 36 laß                         196 laß
        1.  Norregården skattehemman 1/2 är     4 öresland
             haffwer i byamåhl                             17 alnar
             Vthsädhe i östergärdet                        4 1/2 tunna
             J wästergärdet                                    5 3/4 tunna
             Engh till höö                                      33 laß
        2.  Södregården skattehemman 1 är        7 1/2 öresland
             hafwer i byamåhl                               33 alnar
             Vthsädhe i östergärdet                        7 1/2 tunna
             J wästergärdett                                   8 3/4 tunna
             Eng till höö                                        62 laß
        3.  Wästergården skattehemman 1 är 7 öresland 2 penningland
             hafwer i byamåhl                               31 aln
             Vthsädhe i östergärdett                       6 1/2 tunnor
             J wästergärdet                                    7 3/4 tunna
             Engh till höö                                      58 laß
        4.  Millangården skattehemman 1 är 5 öresland 10 penningland
            
haffwer i byamåhl                              23 alnar
                Num. 4 millangården
             Vthsädhe i östergärdet                        4 1/2 tunna
             J wästergärdett                                   6 3/4 tunna
             Engh till höö                                      43 laß
             Till föreskrefne by är ingen skogh,
             eij heller fiske mehra än lijtet
             vthi åhn.

(Karttext:)

Här straxt är Wammby engh belägen.
På dhenne sijdan om skildnaden tager straxt Wammby gärde wedh
Leerjordh
På dhenne sijdan tager straxt Wamby gärde wedh.
Starrbotns engh
Lerjordh
Lerjordh
På dhenne sijdan tager Wijdhe ägor näst wedh.
Dhenne sijdan om åhn tager Östergredby engh wedh.
Kalfhag
Lerjordh
På denne sijdan tager Harebroholms ägor wedh.
(Påskrift:) Författad år 1680 af Sven Månsson