A3:192


Inlefwererat aff inspectorn Giedda den 6 september 1670.


Geometrisk afrijtning vppå skatte-
böndernas egor vthi Wäszlanda och Tolffta
sochner, som fördetta hafwa warit på någen
tidh förmedlade, hwilken afmätningh ähr förrättat
anno 1650 till 50 hemman, män dhe öfrige tiu-
gu och några ähre nu widh sidst hållin ransack-
ningh afrijtade anno 1670.