A3:195-196


(Rubrik:) Tolffsta sochn

             Notarum Explicatio.

A.          Kafwellbo skatteheman 1/2 ähr örßland      5
              belägit på Brooby engar vthi stoora
              skogen.
B.           Vthsäde det ehna åhret                               5 tunnor
C.           Vthsäde det andra åhret                             5 15/16 tunnor
D.           Dhenne eengh är obegrijpelig stoor medh skog,
               berg, måßor, myrar och moraß och är
               jngen stengßell kring, ty på öster sijdan
               äro Jllebåle ägor j Lößat1 sochn, emoot
               dhet är sådanne moraß så at ingen ohegne
              
kan komma på engen, här fins ey princi-
               pal slätter, vthan han slåår hwar han will
               j skogen, om höö på heele engen               44 laß
               Höö på en litthen skogz hängna                  3 laß
               Giärdes höö dhet ehna åhret                       8 laß
               och dhet andra                                           6 laß

                Här till skogh öfwer flödigdt sampt muhle-
                bethe medh lof af Gillberga boarna,
                fiskie något i Strömmaren.

E.            Humblegårdh medh höö                            1 laß

(Karttext:)

Öde åcker
Örjordh
Betes haga
Swart mylla
Leer
Ödhe åcker
Scala Ullnarum


1 Lößat=Lövsta. Nuv. Österlövsta.