A3:198


(Rubrik:) Tolffta sochn.

             Notarum Explicatio.

A.          Norr Råchnä skatthemman 2 heela ähr 6 örland
              hwarthera, are1 lijke stoora j alla commo-
              diteter.
B.          Vthsäde j norrgärdet                                      18 1/2 tunna
              löper till hwart hemman                                   9 1/4 tunna
C.          Vthsäde j bådha södergärden andra åhr         12 13/16 tunna
              till hwart hemman                                            6 13/32 tunna
D.          Een wreet, sås medh södhergärdet, vthsäde    2 tunnor
              till hwart hemman                                            1 tunna
E.           Een wreet, såß med norrgärdet                      7/16 tunna
              Till hwart hemman vthsäde                              7/32 tunna
              Tillijka med en eng till byyn om höö                 2 laß
F.           Stoore myran, hem engh, höö                         50 laß
              Een skogßeng, Kijlen benämndh, medh
              alla the slätter som dher kunna
              finnas widh sina nampn, doch alla
              innom ett heng och stengßell
              om höö alß                                                     77 laß
              Gierdes till hwart hemman höö åhrligen           1 1/2 laß
G.          Een hage till både hemmanen, höö                   4 laß
H.          Een hage till num. 1 om höö                            3 laß
J.           Twåå småå hagar till num. 1 höö                     2 1/2 laß
K.          En hage om höö till num. 2 [h]                        3 laß
L.           Twå små hagar till num. 2, höö                       3 laß
              Humblegårdar medh kalfhagarna äro igen-
              finnandes hwar effter sitt nummer.                   Summa
              höö till hwart hemman åhrligen                      73 laß
              Timberskog med tarfweskog effter nödtorfften, fiske.

(Karttext:)

Sand och klapurjord
Sand och klapur jord
Swart mylla
Swart sandjord
Sandh och klapur
Scala ullnarum