A3:199-200


(Rubrik:) Tiärp häradtt.

             Notarum Explicatio

A.          Norrby skatthemman heela 3 och ett 1/2.
B.          Vthsäde j norrgärdet och millangärdet littera C                        22 25/32 tunna
D.          Vthsäde j södergärdet andra åhr till heele byyn                         27 1/4 tunna
E.           Ett lijtett gierde, såß medh södergärdet, vthsäde                       5 11/16 tunna
F.           En wreet, sås och samma åhr, vthsäde                                      1/2 tunna
                                                                               Summa andra åhrs
                                                                               vthsäde                    33 7/16 tunna
G.           Heemengen, starr och moßbotn om höö till heele byn                35 laß

1.            Num. 1 skatthemman 1 är 6 ör och 2 ortugland,
               hafwer i bymåhl                                                                       56 alnar
               Vthsäde j norr och millangärdet                                               8 1/2 tunna
               J södergärdet medh lilla gärdet                                                9 1/2 tunna
               Vthsäde j wreten, littera F                                                       1/8 tunna
               Höö på Heemengen                                                                 10 laß
               Een skogßmyra, Ågåtall benämndh, höö                                  1 1/2 laß
               Een vthjordh j Örckeboo och är igenfinnandes
               folio 194, littera C, höö som förbemelt är                                 14 laß
               Gierdeshöö dhet ehna åhr 1 laß, dhet andra                              2 laß
H.           Een hage om höö                                                                     1 1/2 laß
J.            Een hage om höö                                                                     1/2 laß
               Humblegårdar och beteshagar äro till att finna med 1.

2.            Num. 2, skatthemman 1, är 9 örland j bymåhl                         74 alnar
               Vthsäde j norr och millangärdet                                               11 5/16 tunna
               J södergärdet medh lilla gärdet                                                12 5/16 tunna
               J wreten litera F vthsäde                                                          7/32 tunna
               Höö på Heem engen                                                                12 laß
               På en skogs myra                                                                     2 laß
               Gierdeshö åhrligen                                                                   2 laß
K.           Een hage om höö                                                                     1 laß
               Höö i hagen littera i                                                                  1/2 laß
               Humblegårdar med hagar finnas medh num. 2.

3.            Num. 3, skatthemman 1, är 5 ör och 4 penningland, j bymåhl 41 alnar
               Vthsäde j norr och millangården                                               6 tunnor
               J söder medh lilla gärdet dhet andra åhr vthsäde                      7 tunnor
               J wreeten litera F                                                                    3/32 tunna
               Höö på heemengen                                                                  8 laß
               En skogzeng södher??? benämndh, höö                                  4 laß
               Een myra, Ågotall benämndh, höö                                           2 laß
               Gierdeshöö dhet ehna åhr 2 laß, dhet andra                              1 laß
               Humblegårdar sampt hagar med num. 3.

4.            Num. 4, skatthemman 1/2, är 2 ör och 2 ortugland, i bymåhl   24 alnar
               J norr och millangärdet vthsäde                                               4 3/32 tunna
               J söder med lille gärdet andra åhr vthsäde                               4 1/8 tunna
               J wreten litera F vthsäde                                                         1/16 tunna
               Höö på heemengen                                                                  5 laß
               Gierdeshöö åhrligen                                                                1 laß
               Humblegårdar och hagar äro igenkennandes medh num. 4

               Timberskog, tarfweskogh sampt muhle beth till öfwer
               flödh, fiskie bara lijtett i åån.

(Karttext:)

Dörckarby ägor proxime
Norr Råchnä proxime
Moo leerjordh
Söder Råchnä ägor proxime
Leer medh swart mylla jordh.
Leer och moo jord
Ensatd ägor nermast
Leer och sand jord
Broo gierde nest.
Scala ullnarum.