A3:201


(Rubrik:) Tollffta sochn.

             Notarum Explicatio

A.          Söder Råchnä skatthemman 2 heela,
              6 örßland hwarthera, lijka stoora j alla
              commoditeter.
B.           Vthsäde i öster och westergärdet till byy              19 7/16 tunna
              Vthsäde der samme steds till hvart heman              9 23/32 tunna
C.           Vthsäde i båda södergärden till heela byyn           21 3/4 tunna
               Till hwarthera hemman deher sammestedes andra
               åhrs vthsäde                                                        10 7/8 tunna
D.           En wreet till num. 1 vthsäde                                  1/4 tunna
E.            Een wreet till num. 2 vthsäde                                5/16 tunna
F.            By engh, Wreten benämndh, höö till heela byyn   10 laß
G.            Een hage till begge hemman, höö                          2 laß
H.            Een hage till begge hemman, höö                          6 laß
J.             Een hage till num. 1, höö                                       2 laß
K.            Twå hagar till num. 2, höö                                    3 3/4 laß
L.             Een wreet till num. 1, vthsäde                              1/16 tunna
                Skogßengier, först Nyengen, Roofsätter,
                Munckemyra, Jerm sätter, alla deße slätter
                äre inom en hängna och stengsell, höö alß till byn  46 laß
                Een skogseng till num. 1, Småfornboda benämndh,
                höö                                                                     2 laß
                Stoora Fornboda, höö                                        4 laß
                Een skogßeng till num. 2, Fornboo benämndh,
                höö                                                                     7 laß
                Giärdeshö till hwart hemman åhrligen                   2 laß
                Humblegårdar medh beteshagarna
                äro till finna medh gårdernas
                num. 1 eller 2.
                Timber skog, tarfweskog och muhlebeth
                effter nödtorfften, fiskie intett.

(Karttext:)

Norr Råchnä på denne sijdan
Leer och swart mylla
Swart mylla och sand mylla jordh.
Leer och swart mylla
Sandmylla
Vthmark
Eerstadh gierde nest.
Norrby gierde här vthanför