A3:202


(Rubrik:) Tijarp häradtt.

             Notarum Explicatio

A.          Domarbodha skatthemman ett heelt, är 7 örßland,
              belägitt på Norrby ägor jnn om deras
              rågångh.
B.          Vthsädhe i norregärdet medh millangärdet dhet
              ehna åhrett                                                            8 1/2 tunna
C.          Vthsäde dhet andra åhrett, wästergärdet,
              medh wreeten litera D sampt södergärdet             9 tunnor
E.           Eengh om höö vndher tijdhen                                50 laß
              vnder tijdhen                                                         40 laß
F.           Humblegårdar.
              Timberskogh, koolwedskog, näfwer engh,
              löff skof1 jempte muhlebeth är
              här effter nödtorfften, men
              fiskie alz intett.

(Karttext:)

Norrby ägor på alla sijdor om dhem
Leer och moo jord
Leerjord
Leerjord
Leerjord
Hemmingzbooda gierde proxime
Scala ullnarum

1 Skof möjligen fel för skog.