A3:203-204


(Rubrik:) Tolffta sochn.

             Notarum Explicatio

A.          Hemmingzboo skatteheman                     1/2
              ähr 3 örßlandh här hemma, belägit på Nårby
              röörgångh.
B.          Vthsäde i norrgierdet                               9 5/8 tunnor
C.          Södergierdes vthsäde                              8 11/161 tunna
D.          Stubbmyra medh biörck och alleskogh
              om höö vndher tijdhen                             4 laß
              och vndher tijden mindre.
E.           Slätt elack moßwaldh, Gållsäter, vndher
              tijdhen                                                     4 laß
              vndhertijdhen                                           2 laß
F.           Betshaga full medh skogh och steen.
G.          Humb<l>egårdh.
              Giärdeshöö åhrligen                                 2 1/2 laß
              Dhetta hemman hafwer een vthjordh j Örckeboo
              eengh om 1 örßlandh, fåår dher höö         10 laß
              ähr altså heela hemmanett örßland            4
              Här till skogh och mulebeth öfwerflödhigdt,
              fiskie intett.

(Karttext:)

Domarboo engh med gierde proxime
Leer och swartmylla
Leer och swartmylla
Scala ullnarum.

(Annan, senare anteckning)

Författad wid år 1650 af Swen Månsson.

1 11/16 som det synes ms