A3:205


(Rubrik:) Tiarp häradt.

             Notarum Explicatio

A.           Skallboo skatteheman                              1/2
               ähr 4 örß landh, är belägitt på Norr-
              by vppe i stoore skogen
B.           Vthsäde i norrgierdet                               4 7/16 tunnor
C.           Vthsäde i södergierdet                             3 7/32 tunnor
D.           Starr och måßbotns engh om höö             35 laß
E.            Skogß engh och höö vndertijdhen            20 laß
               vndher tijdhen                                          40 laß
F.            Een beeteßhaga
G.           Twenne humblegårdar
               Gierdeßhöö hwart åhr                              3 laß

               Timberskogh och muulebeth här till
               öfwer flödigdt,  fiskie intett.

               Detta hemman kundhe eij widh macht
               wara, om engen som något godh är
               icke wore, effter åckern är grufwe-
               ligh ringa och swagh jordh, besynnerligh
               j södhergierdet.

(Karttext:)

Leerjordh
Leer och swart mylla
Örckeboo eeng på denne sijdan