A3:206


(Rubrik:) Tollffta sochn.

               Notarum Explicatio

A.            Söder Siukarby skatthemman 1 heelt
               och tuu halfwa.
B.            Vthsäde j norrgierdet                                   35 1/4 tunnor
C.            J södergärdet vthsäde andra åhret               31 7/8 tunnor
D.            Heem eengh om höö till heele byyn              76 laß

                Num. 1 skatthemman 1 heelt örß land        71
               
sampt 22 Penningland hemma i byenn
                J bymåhl                                                     33 alnar
               
Vthsädhe dhet ehna åhr j norrgärdet           13 1/8 tunnor
                J södergierdet vthsäde                                12 tunnor
                På heemengen höö                                      35 laß
                Een skogßeng, Gambleeng benämndh, höö 1 1/2 laß
                Ett torp stelle i skoghen, kallas Biörneboo,
                dher hafver detta hemman 18 penninglandh, får
                höö dher på                                                6 laß
                Giärdeshöö hwart åhr                                 1 1/2 laß
E.             Twå hagar småå om höö                            4 1/2 laß
                Betes hagar och humblegårdar äro noterat
                medh num. 1.

                Num. 2, skatthemman 1/2, örßland 3 och 15 penningland
               
hemma i byen, hafver i bymåhl 16 alnar
                Höö på heemengen                                    16 laß
                På Gambla engen, skogz engh, höö             2 laß
                Dhetta hemman hafwer på förbemälde
                torpstelle i skogen penning 9 landh, dher
                på höö fåår                                                12 laß
                ty han har röijt mycket mehr än
                num. 1.
                Giärdeshöö åhrligen                                   1 laß
F.             Twå små hagar om höö tillhopa                  2 laß
                Humblegårdar medh hagar med num. 2.

                Num. 3, skatthemman 1/2,
                är 5 örland, hafwer i bymåhl                       20 alnar
                Vthsäde j norrgärdet                                  7 5/8 tunna
                J södergärdet vthsäde andra åhret              6 3/4 tunna
                Höö på heem engen                                    25 laß
G.            Twå hagar om höö                                      2 laß
                Een skogheng, Lill eng benämndh, höö       2 laß
                Giärdeshöö åhrligen                                      1 laß
                Humblegård hagar igenfinnas medh
                num. 3.

                Timberskog, tarfweskog, muhle-
                beth till nödtorfften, fiskie intett.
                Een vthjordh är belägin här
                j byyn vthi åcker skiffte och teegh-
                måll och lydher till num. 1 j Norr-
                siukarby, är 2 ör och 1 ortugland,
                hafwer j bymåhl                                          9 alnar
                Vthsäde i norrgärdet                                  3 1/2 tunna
                J södergärdet vthsäd<e>                                   3 tunnor
                Fåår höö på hemmengen litera D                7 laß
H.            Een lijten hage, höö                                     2 laß
J.             Twenne kalf hagar.
K.            Een humblegårdh.
                Ähn en vthjordh är belägin här j byyn
                vthi åcker skiffte och teegmål och lyder
                till num. 3 j Norr Siukarby, är 2 ör och
                2 ortugland, j bymåhl                                  11 alnar
                Vthsäde j norgärdet                                    4 3/8 tunna
                J södergärdet vthsädhe                               4 1/8 tunna
                Höö på heem engen                                    8 laß
                På skogzengen, Lundzeng, höö                    2 laß
L.             Een haga om höö 1 laß.

(Karttext:)

Norr Siukarby gierde proxime
Leer, sandh och klapur jord
Norrsiukarby engh nermst.
Sandåß
Leer, sand och klapur jord
Leer, sand och klapur jordh
Widesätter eengh på denne sijdan om åån.    
1 Härefter överstruket j byn ms