A3:207-208


(Rubrik:) Tijärp häradtt

               Notarum Explicatio

A.           Wallskoga skatthemman heela   3.
B.            Vthsädhe j norrgierdet till heela byyn                             39 3/4 tunna
C.            Vthsädhe j millangärdet medh södergärdet til hel byy   43 5/16 tunna
D.            Heemengen starr, frächn och skiön wallz höö             146 laß
E.            Grodan, höö till heela byn                                             1 1/2 laß
                                                                    Summa höö             147 1/2 laß


                Num. 1, skatthemman helt 1, är 7 och 1/2 örßland, hafwer
                j bymåhl                                                                       22 alnar
                Vthsäde i norrgärdet                                                    13 9/16 tunna
                J millan och södergärdet dhet andra åhrß vthsäde         14 11/16 tunna
                Höö på heemengen                                                       50 laß
                På Grodan höö                                                            1/2 laß
F.             Tree hagar om höö alla                                                 4 laß
                Humblegårdar och betes hagar äro noterad med num. 1
                Giärdeshöö åhrligen                                                      1 laß
                På Skogß engen Brättboo och höö här till                    2 laß

                Num. 2, skatthemman helt 1, är 7 örsland, hafwer i bymåhl1
                                                                                                    20 alnar
                Vthsäde i norrgärdet                                                    12 1/8 tunna
                J millan medh södergärdet dhet andra åhr vthsäde        13 5/16 tunna
                Höö på heem engen                                                      46 laß
                På Grodan                                                                    1/2 laß
G.            Fyra små hagar tillhopa höö                                           4 1/2 laß
                På skogßenghen, Lamans engen benämndh, höö           2 laß
                Giärdeshöö åhrligen                                                      1 laß
                Humblegårdar och betes hagar äro noteradh
                medh num. 2.

                                                                                               Num. 32

                Num. 3, skatthemman heelt 1, är 7 ör och 20 penningland,
                hafwer j bymåhl                                                            23 alnar
                Vthsäde j norrgärdet                                                    14 1/16 tunna
                J millangärdet med södergärdet dhet andra åhr             15 5/16 tunna
                Höö på heem engenn                                                    50 laß
                På Grodhann höö                                                          1/2 laß
                Een skogßeng, Lamans eng benämndh, höö                  2 laß
H.            Een wret om vthsäde                                                     7/32 tunna
J.             Tree små hagar om höö tillhopa                                      4 laß
               Giärdeshöö                                                                    1 laß
                Humblagårdar och betes hagar igenkennas
                medh num. 3.

                Timberskog, tarfweskog medh muhlebeth
                effter nödtorfften, men fiskie alz intett.

(Karttext:)

Söder Siuukarby giärde proxime
Sand, leer och klapur jordh.
Sandh
Öde
Byens skog hijt vth
Ååß
Sand, leer och klapur jord
Gillberga engh proxime.
Sand, leer och klapur jord
Sand, leer och klapur jord
Sand, leer och klapur jord
Åskarby gierde i Tiarp so<c>hn proxime
Scala ullnarum.

1 bymahl ms
2 Här ny kolumn.