A3:210


(Rubrik:) Tollffta sochn

               Notarum Explicatio.

A.           Erstadh by, skatthemman 2 heela och eett hallfft sampt Tollffta kyrkia
B.           Vthsäde j norr och millangärdet                                34 tunnor
C.           J österr och södergärdet                                          29 11/16 tunna
               Een hage, littera A, till alla, om höö                          2 1/2 laß

               Num. 1, skatthemman 1 heelt, är 7 och 1/2 örßland,
               hafwer j bymåhl                                                       45 alnar
               Vthsäde j norr och millangärdet                               11 7/8 tunna
D.           Een hage om höö                                                     4 laß
E.            Een hage om höö                                                     2 laß
F.            Ee[e]n hage om höö                                                 1 1/2 laß
               Een skogß engh, Boo engen benämndh, om höö      8 laß
               Een skogß eng, Rawasteeng benämndh, höö         5 laß
               En skogß eng, Swedia benämndh, höö                    4 laß
               Een skogseng, Röijningen benämndh, höö               14 laß
               Een skogseng, Munckemyra benämndh, höö           3 laß
               En skogseng, Ansarmyra benämndh, höö                3 laß
              
Giärdeshöö åhrligen                                                3 laß
               Humblegårdar och betes hagar äro noteradhe
               medh num. 1.
               Höö i hagen litera A                                                1 laß

               Num. 2, skatthemman 1, är 9 ör och 1 ortughland,
               hafwer j bymåhl                                                       36 alnar
               Vthsäde j norr och millangärdet                               16 6/8 tunna
               Vthsäde j öster och södergärdet                              14 9/16 tunna
               Höö i hagen littera A                                                1 laß
G.           Een hage om höö                                                      5 laß
               Höö vthi hagen littera b                                            2 laß
H.           En hage om höö                                                       2 laß
I.            Een hage om höö                                                      2 1/2 laß
              Een skogßengh, Bodan benämndh, höö                   6 laß
              Een skogsengh, Kongsengh benämndh, höö             5 laß
              Een skogseng, Fastengh benämndh, höö                  4 laß
              Een skogseng, Rawaste eng benämndh, höö            14 laß
              En skogseng, Greendaal                                           4 laß
              Een skogßengh, Kåålengen benämndh                     3 laß
              Noch en skogseng, Ansarmyra                               4 laß
              En skogsengh, Kallswedia benämndh, höö              4 laß
              Giärdeshöö åhrligen                                                4 laß
              Humblegårdar medh hagarna num. 2.

               Num. 3, skatthemman 1/2 är 3 1/2 örsland, hafwer i by-
               måhl                                                                       21 alnar
               Vthsäde i norr och millangärdet                              5 3/4 tunna
               Vthsäde i öster och södergärdet                             4 7/8 tunna
               Höö j hagen littera A                                              1/2 laß
               Höö i hagen littera H                                              1 laß
K.           Een hage om höö                                                    3 laß
               Gierdeshöö åhrligen                                                2 laß
               Een skogßeng, Booråßle benämndh, höö                4 laß
               Een skogßeng, Truskemyra, höö                             5 laß
               Noch en skogßengh, Bunkengen, höö                     3 laß
               En eng, Rawasteeng benämndh, höö                      3 laß
               Humblegårdar medh hagarna noterade medh
               num. 3.
            En wreet till num. 3 om vthsäde                              7/32 tunna

L.            En vthjordh, kommer klockaregård,
               num. 4, till och är belägin j södergärdet,
               littera C, om vthsäde                                              13/16 tunna
M.          En wreet, sås i hoop medh norrgärdet
               och kommer till klåckaregården,
               om vthsäde                                                            1/4 tunna
N.           Een hage, kommer vthjorden j
               Söderby, num. 2, till, höö                                       3 laß
O.           Humblegård, kommer vthjordenn
               j Söderby till.

(Karttext:)

Söder Råchnä gierdhe proxime
Leer, sand och öör jordh
Vthmark.
Norrby gärde nest
Beteshage
Leer, sand och öör jordh
Tolfta kyrka
Leer, sand och öörjordh
Leer, sand och öörjordh      
Broo nermst
Söderby gierde proxime

(Andra anteckningar, annan hand:)

Kring anno 1640 och 1670 forfattad.