A3:211-212


(Rubrik:) Tijärp häradtt.

               Notarum Explicatio

A.           Söderby, skatthemman heelt 1, halfwa 2.
B.           Vthsäde j norregärdet till heela byyn                              26 7/8 tunnor
C.           Öster och westergierdet, sås andra åhret, vthsäde         28 7/8 tunnor
D.           Heem eengen, småå staar och måßwald, höö                35 laß

1.            Num. 1 skattheman 1/2 är 7 örßland, hafwer j bymåhl  31 alnar
              
Vthsäde j norrgärdet                                                    8 7/8 tunnor
               J öster och wedhergärdet1 dhet andra åhret vthsäde     9 7/16 tunnor
               Höö j heem engen                                                        11 laß
               Höö på en skogßeengh, Bodan benemdh                      2 laß
               På en skogz eeng, Hwitt wedia benämndh, höö            3 laß
               På stoora moßan höö                                                   6 laß
               På allmenningen widh Elfkarby elfwen höö                    2 laß
               Giärdes höö tuu laß, dhet andra                                    3 laß
               Humblegårdar och betes haga<r> anlangande finnas
               noterade medh num. 1.

2.            Num. 2, skatthemman 1 heelt, är 70 örß och 9 penningland, hafwer
               j bymåhl                                                                       32 alnar
              
Vthsäde i norrgärdet                                                    9 1/8 tunnor
               J öster och wästergierdet dhet andra åhret                    10 tunnor
               Höö på heem engen                                                     13 laß
               På en skogzengh, Bodan benämndh, höö                     5 laß
               På stora moßan höö                                                     12 laß
               Een elack skogz myra höö                                            6 laß
               Lång Rudun höö                                                           3 laß
               Närmare Rudun höö                                                     2 laß
               Giärdeshöö hwart åhr                                                   3 laß

               Detta hemman hafwer een skatt vthjord i Erstadh om örßland 1
               och fins igen dher samme städes i millangierdet, vthsädhet
               thet <första> åhret                                                        1 5/16 tunnor
               Dhet andra åhret ligger vthjorden i åckerskiffte medh
               Eerstadboarne j södergierdet, vthsäde                           1 1/2 tunnor
               Dhenne vthiord fins igen på nestförgående folio, littera E
               J millan gierdet och vthi litera C och dher sammestädes
               ligger han i teeg skiffte medh them
               Ee[e]n skogz eng till samme vthjordh, Rafwaste engh benämndh,
               om höö                                                                         3 laß
               Ähr och ännu här till en skatt vthjordh, Örckeboo benämndh,
               belägin på Norrby skogh och fins igen folio <VAR?> litera A,
               och dher sammstedes fins dhes description.
               Hagar och humble gårdar finnas med signo 2.

                Num. 3 vide2

3.            Num. 3 ähr skatthemman 1/2, är 7 örßland, j bymåhl    31 alnar
              
Vthsäde i norrgärdet                                                     8 1/8 tunnor
               J öster och westergärdet dhet andra åhret                      9 7/16 tunnor
               Höö på heemengen                                                       11 laß
               På skogß engen Bodan                                                 15 laß
               På stoore moßann                                                         11 laß
               På Dägermoßan                                                            4 laß
               På Nyyeengen                                                               3 laß
               Giärdes höö dhet ehna åhr, 3 dhet andra                        2 laß

               Timberskogh, tarfweskog och
               muhlebeth effter nödtorfften, fiskie intett.

(Karttext:)

Eerstadh giärde proxime
Kalfhaga
Höö 2 laß
Kalfhaga
Om höö 4 laß
Höö 1 laß
Höö 2 laß
Hest-haa-garr
Broo ägor nermst på på denne sijdann
Norr Siukarbyy giärde nermst.
Scala ullnarum.

1 Avser westergärdet.
2 Här ny kolumn.