A3:214


(Rubrik:) Tijarp häradtt.

               Notarum Explicatio

A.           Wähla skatthemman 6 halfwa, frälße ett halfft.
B.            Vthsäde j öster och wästergärdet                         37 1/2 tunna
C.            J norr och Lokelundz gierden                               31 3/8 tunna
D.            Heem eeng moßwaldh om höö til byyn                 10 laß
                Siöengh om höö till heel byyn                               92 laß
                huilken finnes igen folio sequenti litera E.
                Knuthbroon, en elack skogz eng till byyn, höö     6 3/4 laß
                Dheße hemman hafwa fyra qwarn stelle vthi Juu-
                wanßboo bäckn, belägin sunnan för Giällboo,
                tree sqwalteqwarner äro widh macht och een
                öde, brukas lijtet höst och wåår, när flod är.
                Een lijten skogß eng, Juuwansboo benämndh,
                om höö till heela byyn                                           1 laß
F.             Een wreet till heela byyn om vth-
                sädhe        3/8 tunna
                                                                   Summa höö      109 3/4 laß

                Num. 1, skatthemman 1/2, ähr 13 ortug 2 penning land,
                hafwer j bymåhl                                                    38 alnar
                Vthsäde i österr och wästergärdet                         7 1/2 tunna
                Vthsäde i norr och Eeekelundzgärdet                    6 tunnor
                Höö på heem eengen                                            2 laß
                På siöengen höö                                                   18 laß
                På Knuthbroon höö                                            1 laß
                Giärdes höö åhrligen                                             2 laß
                Humblehagar och kalfhagar finnes medh num. 1 noterad

                Num. 2 skatthemman 1/2 är 4 örßland och 10 penningar, hafwer j bymåhl 38 alnar
                Vthsäde j öster och westergierden sampt norr
                och Ekelundzgierden jempte vthi alla commo-
                diteter är dhet lijka medh förbemälde num. 1.
                Humblegårdar medh kalfhagar äro noteradh medh num. 2.

                Num. 3 skatthemman 1/2 är 2 örß och 16 penning land, hafwer j
                bymåhl                                                                 22 alnar
                Vthsäde i österr och wästergärdet                        4 tunnor
                J norr och Eekelundzgierden                                 3 1/2 tunna
                Höö på heem engen                                             1 laß
                Siöengen, litera E neste folio, höö                        15 laß
                På Knuthbroo engen höö                                    1 laß
                Giärdeshöö åhrligen, höö1                                    1 1/2 laß
                Humblegårdar och hagar finnes noterat medh num. 3.
G.            Een wreet hijt till num. 3 om vthsäde                     5/16 tunna

                Num. 4, frällßehemman 1/2, är 3 örß och 8 penning land, hafwer
                j bymåhl                                                               26 alnar
                Vthsädhe j öster och westergärdet                       5 tunnor
                Vthsäde i norr och Ekelundzgärde                        4 1/4 tunna
                Heem engen höö till                                              1 1/4 laß
                Siö engen, littera E, neste folio, höö                       16 laß
                Knuthbro eng om höö                                           1 laß
                Giärdeshöö åhrligen                                              1 1/2 laß
                Humblegårdar oh hagar är noterad medh num. 4.

                Num. 5 ähr 8 ortugh och 4 penningland, hafwer
                j bymåhl                                                               28 alnar
                Vthsäde j öster och westergärdet                         4 1/4 tunna
                J norr och Eekelundzgierden vthsäde                    3 3/4 tunna
                Hemmengen höö här till                                        1 1/2 laß
                På siöengen höö                                                   15 1/2 laß
                Ruthbroon höö                                                     1 laß
                Giärdeshöö åhrligen                                              1 laß
                Humblegårda<r> meh hagarna äro till at finna med num. 5.

                Num. 6 ähr 7 ortugh och 3 penningland, hafwer
                j bymåhl 19 alnar
                Vthsäde j öster och wästergärdet                         3 1/4 tunna
                J norr och Eekelundz gierden                               3 <tunnor>
                Höö på heem engen                                             1 1/2 laß
                På siööengen höö                                                13 laß
                Knuthbrooengen höö                                         3/4 laß
                Giärdes höö åhrligen                                            1 laß
                Humblegårdar och hagar finnas medh num. 6.

                Num. 7, skatthemman 1/2, är 4 örsland2, hafwer j by-
                måhl                                                                    30 alnar
                Vthsädhe i öster och westergierdet                       6 tunnor
                J norr och Eekelundz gierdet                                4 7/8 tunnor
                Höö på heem engen                                             1 1/8 laß
                På siö engen höö                                                 17 laß
                Knuthbrooeenghen höö                                       1 laß
                Giärdeshöö åhrligen                                             1 laß
                Humblegårdar och hagar kennas medh num. 7.

                Godt fiskie j Salttsiön och j Hållen lacu.
                Eljest hafwa the timber skog medh annan
                tarfwe skogh till kool och wedebrandh sampt
                muhlebeth någorlunda.

                Till förskrefna byy äro några styckenn
                wreeter, hwilkas widare beskiedh finnes
                effterst på detta arck, folio 217.
                Engen Knuthbroon, som ofwanbemälth är,
                fins och hoos wreterna dher sammestä-
                des noterat medh signo Y.

(Karttext:)

Malen proxime
Nääß ägor proxime
Leer och klapur
Leer och örjordh
Stafz ägor närmst
Scala ullnarum.

1 ho ms  
2 Orsland ms