A3:218


(Rubrik:) Wäslanda sochn.

               Notarum Explicatio

A.           Finnerånger, skatthemman halfwa                     4
               frällßehemman 1, är lijka stort moot
               byyn på ett örßland när.
B.            Vthsäde j norrgärdet till heela byyn                  25 5/16 tunna
C.            Tillijka medh wreeten littera C
D.            J södergärdet vthsäde dhet andra åhr               27 13/16 tunna
E.            Stoorengen, höö till heele byyn medh
                lindwall, moßbotn och småå starr                      219 laß
                Een skogßmoßa, Deelmoßan benämndh, höö   20 1/2 laß
F.             Westerengen om höö till heele byyn                   8 1/2 laß
G.            Söder hagen om höö till heele byyn                    7 <laß>
                vndantagandes frelßehemanet
                fåår höö serdeles ther sammestedz
                                                                    Summa         255 laß

                Num. 1, skatthemman 1/2, är 7 örtug och 4 penningland,
                hafwer j bymåhl                                                 17 alnar
                Vthsäde j norrgärdet medh wreeten C               3 3/4 tunna
                J södergärdet andra åhr                                     4 1/32 tunna
H.            Tree små wreeter hijt till num. 1, vthsäde            9/32 tunna
                Höö ibidem                                                       1 laß
                Höö på Stoorengen                                           28 laß
                På Deelmåßan                                                   3 laß
                Westerengen                                                     2 1/8 laß
                Söder hagen höö                                               1 3/4 laß
                Gierdeshöö dhet ehna åhr 2 laß, dhet andra       3 laß
                Humblegårdar medh hagar finnas medh num. 1,
                betes sier i Saltsiön, Brenn haren, Flyttian och Steger-
                haren.

                Num. 2, skatthemman 1/2, är 2 ortugh och penningland 4,
                hafver j bymåhl                                                          14 alnar
                Vthsäde j norrgärdet med wreten C                           2 1/2 tunna
                J södergärdet andra åhr, vthsäde                               3 tunnor
J.             Wreetar trenne till num. 2, vthsäde alla                        9/16 tunna
                Höö dher samme stedz                                               2 laß
                Höö på Stoorengen                                                    27 laß
                På Deelmoßan                                                           3 <laß>
                Höö i westerengen                                                     2 1/8 laß
                Höö i söderhagen till num. 2                                       1 3/4 laß
                Gierdeshöö åhrligen                                                   2 laß
                Humblegårdar med hagar äro till att
                finna medh num. 2.
                Betesholmar j Saltsiön, Löönharen
                och Gransier.

                Num. 3 frälßehemman 1 är 8 örßland1, hafver
                j bymåhl                                                                     62 alnar
                Vthsäde j norrgärdet medh wreeten C                       12 tunnor
                J södergärdet andra åhr vthsäde                                13 tunnor
K.            Twåå wreeter om vthsäde                                          11/16 tunna
L.             Een hårdwaldz engh höö                                            12 laß
                På stoorengh höö                                                       108 laß
                På Deelmoßen höö                                                     8 laß
                På wester engen höö                                                  7 laß
                På söder hagen                                                           5 1/2 laß
                Gierdeshöö åhrligen                                                   5 laß
                Humblegårdar och beteshagar med num. 3.
                Betessier i Salt siön, Wentegrund och Flaatgrund.

                Num. 4, skatthemman 1/2, är 8 ortugland, i bymåhl   23 alnar
                Vthsäde i norrgärdet med wreeten litera C                4 3/4 laß
                J södergärdet andra åhr vthsäde                                5 1/32 tunna
                Twå wreeter till num. 4, vthsäde                                 9/32 tunna
                En hage om höö                                                         1/2 laß
                Höö på Stoor engen                                                  30 laß
                På Deelmoßan höö                                                    4 laß
                På westerengen höö                                                  2 1/8 laß
                På söderhagen                                                          1 3/4 laß
                Gierdeshöö åhrligen                                                  3 laß
                Humblegårdar och hagar med num. 4.
                Betes sier Eskieharen.

               
Num.5, skatthemman 1/2, är 5 ortugland, i bymåhl   13 alnar
                Vthsäde i norrgärdet med wreten C                          2 5/16 tunna
                J södergärdet vthsäde                                               2 3/14 tunna
                Twå hagar om höö                                                    3 1/2 laß
                På Storengen höö                                                      26 laß
                Deelmoßen höö                                                         2 1/2 laß
                På wester engen                                                        2 1/8 laß
                På söderhagen                                                           1 3/4 laß
                Gierdeshö åhrligen                                                    2 laß
               
                Här till god timberskog sampt godt fiskie.

(Karttext:)

Wäster fiäln.
Siö hagen
Twenne qwarnar till skatthemmanen
Herrgårdz sågeqwarna
Näte3 ägor på denne sidhan
Mos, leer och sandjord
Hård waldh
3/8 tunna
???, leer <oc>h sand jordh
3 9/16 tunna
Hardwald
Snatra eng proxime
Swartmylla och klapur
Ödegård
Moo, leer och sandjord
Sandb<y> på denne sijdan
Scala ullnarum.

(Annan anteckning:)

Notarum explicationem vide proximo folio.2

1 orßland ms
2 Se notarum explicatio på närmast föregående folio.   
3 Nuv. Nöttö.