A3:219-220


(Rubrik:) Tijärp häradtt.

               Notarum Explicatio

A.           Nöttij skatthemman halfwa                        4
               Lijka stoora bådhe j örßtall, åcker, engh och
               andra commoditeter, nembligen 5 ortugh och 22 penningland
               hwarthera.
B.               Een wreet, vthsäde till heela byyn                3 5/8 tunna
C.               Een wreet, sås samma åhr, vthsäde             1 tunna
D.               Een wreet, sås tillijka med the förra             1 3/8 tunna
E.               Än en wreet, sås samme åhr                        1 1/2 tunna
               Deße wreeter såß dhet ehna åhr, vthsäde alz
               till heela byyn                                                  7 1/2 tunna
F.            Ett gierde, såß  andra åhrett, vthsäde              9 3/4 tunna
G.           En wreet, såß samma åhr, vthsäde                  15/16 tunna   
H.           Een wreet, såß och samma åhr, vthsäde          9/16 tunna
                                            Summa        11 1/4 tunna
               J dhet förriga åhrett vthsäde till hwart hemman 1 7/8 tunna
               J dhet andra åhret till hwart hemman                2 13/16 tunna
J.            Een wreet, kommer num. 1 till, vthsäde            1/32 tunna
K.           Een wreet, är till num. 2, till vthsäde                 1/32 tunna
L.           En wreet, är till num. 3, vthsäde                       1/8 tunna
M.          Een wreet, kommer till num. 3, vthsäde            3/32 tunna
N.           Twå wreeter till num. 4, vthsäde båda             1/8 tunna
O.           Höö på heemengen till heela byyn                    32 laß
P.            Röijningen Sältingbotn, höö til hele byn            12 laß
Q.           Lille engen, höö till heele byn                            4 laß
               Een skogseng, Kyrcke myra benämnd, hö      1 laß
               Gierdeshöö til hwart hemman åhrligen             1 laß
               Höö till hwart hemman åhrligen                       12 1/2 laß
               Humblegårdar med hagar finnes
               noterade medh dhet signo
               som widh hemmanet ståår
               som dhen äger.
               Jngen timbeerskog men tarf-
               we skog och muhlebeth effter
               nödtorfften, temmelig
               godt fiskie j Saltt siön.

(Karttext:)

Salltsiön strax hijt vth
Finnerångers engh proxime
Scala ullnarum