A3:223-224


(Rubrik:) Wäszlanda sochn.

               Notarum Explicatio

A.           Sandby skatthemman 11 hallfwa.
B.           Östergierdett medh både wreeterna C oh D
               vthsädhe dhet ehna åhret till heele byyn                                        56 3/4 tunna
E.            Andra åhrs vthsädhe vthi wästergärdet                                        42 7/8 tunna
F.            På heem engen smååstarr och moßbotn höö til hela byyn             126 laß
               Een ohägnat moße vp i skogen, Deelmoßen benämndh               60 laß
               Noch een ostengdh dyija vth medh Sandby siön höö                    46 laß
               Än en ohägnat moßa, Stoormoßan benämndh, höö till                 18 1/2 laß
                                                                            Summa höö                    250 1/2 laß

               Num. 1, skatthemman 1/2, ähr 2 örß och 2 ortugland,
               hafwer j bymåhl                                                                           24 alnar
               Vthsäde j öster giärdet med wreeterna C, D                                 3 1/4 tunna
               Vthsäde j westergärdet dhet andra åhr                                         2 3/4 tunna
G.           Een wreet, såß tillijka medh wästergärdet, vthsäde                       1 tunna
H.           Een wreet, såß ihop medh östergärdet, vthsäde                            3/8 tunna
               Höö j heemengen                                                                         9 laß
               På Deelmoßann                                                                            4 laß
               På dyian                                                                                       3 laß
               På stoora moßan                                                                          1 <laß>
               Giärdeshöö tuu laß1 åhrligen,
               sqwalteqwarner, humblegårdar och betes hagar äro
               annoterat medh num. 1.

               Num. 2, skatthemman 1/2, ähr 4 örßland, hafwer j bymåhl           37 alnar
               Vthsädhe i östergärdet medh wreterna C, D                                 5 5/8 tunna
               J westergärdet vthsäde dhet andra åhr                                          4 1/8 tunna
J.            Een wreet, såß ihop medh westergärdet, vthsäde                          3/16 tunna
K.           Än en wreet, såß samma åhr, om vthsäde                                      5/32 tunna
               Höö j heemengen                                                                         11 laß
               På Deelmoßan höö                                                                       5 laß
               På dyian höö                                                                                4 laß
               Stoore måßan höö                                                                        2 laß
L.            Een lijten hage om höö                                                                 2 laß
               Giärdes höö åhrligen                                                                    2 laß
               Sqwalteqwarnar, humblegård, beteshagar noterat med num. 2.

               Num. 3, skatthemman 1/2, är lijka stoort medh num. 2 både
               j orßtal, åkra, engh och alla commoditeter, vndanta-
               gandes wreeterna.
M.          Een hage om höö                                                                          3 laß
               Sqwalteqwarnar, humblegårdar, beteshagar noterat num. 3.

               Num. 4 skatthemman 1/2 är 3 örß och 12 penningland, j bymåhl 31 alnar
               Vthsäde j östergärdet medh wreeterna C och D                             4 5/8 tunna
               J wästergärdet andra åhrs vthsädhe                                               3 3/8 tunna
               Höö j heem engen                                                                         10 laß
               På Degermoßan                                                                            5 laß
               På dyian                                                                                        4 laß
               På stoore moßan                                                                           2 laß
               Giärdeshöö åhrligen                                                                       3 1/2 laß
               Sqwalteqwarnar, humblegårdar och beteshagar
               äro noterat medh num. 4.

               Num. 5, skatthemman 1/2, är 4 ör och 20 penninglandh,
               j bymåhl                                                                                        42 alnar
               Vthsäde j östergärdet med wreeterna C, D                                    6 3/8 tunna
               Vthsädhe i wästergärdet andra åhr                                                 4 3/4 tunna
N.           Een wreet, sås ihoop medh westergärdet, vthsäde                          1/4 tunna
               Höö på heem engenn                                                                     13 laß
               På Deelmoßann                                                                             6 laß
               På dyiann                                                                                      4 laß
               Stoormoßann höö                                                                          2 laß
               Giärdeshöö åhrligen                                                                      4 laß
               Sqwalteqwarnar, humblegårdar, beteßhagar här
               till lydande äro noterat medh num. 5.

               Num. 6, skatthemman 1/2, är 5 örsland, hafwer i bymåhl               45 alnar
               Vthsädhe j östergierdet med wreterna C, D                                    6 3/4 tunna
               Vthsädhe i westergärdet andra åhr                                                 5 1/8 tunna
               Höö på heem engen                                                                       10 laß
               På Deelmoßan                                                                               7 laß
               På dyian                                                                                        6 laß
               På stoore moßann                                                                          2 laß
               Giärdeshöö åhrligen                                                                       5 laß
               Sqwalteqwarnar, humblegårdhar, beteshagar hijt ly-
               dande äro noterade medh num. 6.

                Num. 7, skatthemman 1/2, är 3 <öres> och 2 ortugland,
                hafwer j bymåhl                                                                            34 alnar
                Vthsäde i östergärdet medh wreeterna C, D                                 5 1/8 tunna
                Vthsäde j westergärdet                                                                3 7/8 tunna
O.            Een wreet, sås medh westregärdet, vthsäde                                  1/4 tunna
                Höö på heem eng                                                                         ??? laß
                På Deelmoßan                                                                              ??? laß
                På dyian                                                                                       4 laß
                På stoore moßann                                                                        1 1/2 laß
                Gierdes höö åhrligen                                                                    2 1/2 laß
                Sqwalteqwarnar, humblegårdar och beteßhagar
                här till ländande äro noterade medh num. 7.

                Num. 8, skatthemman 1/2, är 3 ör och 20 penningland
                J bymåhl                                                                                      35 alnar
               
Vthsäde j österrgärdet medh wreterna C, D                                 5 3/8 tunna
                J wästergärdet vthsäde dhet andra åhrett                                      3 15/16 tunna
P.             Een wreet,  sås medh westergärdet, vthsäde                                1/2 tunna
                Höö på heem engen                                                                     11 laß
                På Deelmoßan                                                                              6 laß
                På dyian                                                                                       4 1/2 laß
                Stoore moßan höö                                                                        2 laß
                Giärdeshöö åhrligen                                                                      3 laß
                Sqwalteqwarnar, humblegårdar, beteßhagar
                här till äro noterade medh num. 8.

                Num. 9, skatthemman 1/2, är 3 ör och 1 ortugland, j bymåhl        25 alnar
                Vthsädhe i södergärdet med wreterna C och D                            3 7/8 laß
                J westergärdet andra åhr vthsäde                                                 2 3/4 tunna
                Höö på heemengen                                                                      10 laß
                På Deelmoßann höö                                                                     4 laß
                På dyian                                                                                       3 1/2 laß
                På stoormoßen                                                                            1 laß
                Giärdeshöö åhrligen                                                                      2 1/2 laß
                Sqwalteqwarnar, humblegårdar, beteßhagar
                äro noterade medh num. 9.

                Num. 10 är 1/2 skatthemman och lijka medh num. 1
                både j orßtal, åcker, eng och alla commoditeter
                vndantagandes i wreeter.
Q.            Een wreet, sås i hoop medh östergärdet, vthsäde                         1/4 tunna
R.             Een wreet, sås i hoop medh westergärdet, vthsäde                      3/32 tunna
                Höö på heem engen, lijka medh num. 1 sampt vthi dhe andra,
                sqwalteqwarnar, humblegårdar, beteßhagar här till ländande
                äro noterade medh num. 10.

                Num. 11, skatthemman 1/2, är lijka medh num. 6 j örstal,
                åker, eng och alla commoditeter, vndantagandes
                i wreeter..
S.             Een wreet, sås medh östergärdet, vthsäde                                   5/32 tunna
T.             Een wreet, sås medh westergärdet, vthsäde                                1/4 tunna
U.            Een wreet, sås medh westergärdet, vthsäde                                 1/8 tunna
X.            Een hage om höö                                                                         1 laß
                Sqwalteqwarner, humblegårdar och beteßhagar
                här till lendande igenkennas medh num. 11.
             En vreeth, såß ihoop medh westergärdet, vtsädhe                        1/2 tunna
Y.            Een wreet, sås i hoop medh westergärdet, och kommer
                num. 4, 2, 3, 5, 10 vthsädhe till alla                                               3/4 tunna
2              Belöper sigh på hwarthera                                                             7 1/5 kanna

                Klockarebordet j Wäßlanda hafwer här
                4 laß eengh vthi heem engen hwilken han och
                åhrligen bärgar.

                Till deße hemman är timberskogh, tarfwe-
                skogh sampt muhlebeth till öfwerflödh,
                fiskie och någott vthi Sandby siön.

(Karttext:)

Finnerångersz giärde proxime.
Gammalh ödhe åker3
Öde åker
Sand och leerjord.
Öde åker
Elack leer och sandjord.
Ödhe åcker
Mager sand och leerjord.
Gammall öde åcker
Snatra eng på denna sidhan
Mager sand och leerjord.
Kalf haga
Odoglig lindh, bara hwijta landh
Gammall öde åcker
Bara hwijta sanden.
Näß eng proxime
Sandby siön
Scala ullnarum.
Wäßle eng på denne sjdhan

(Annan hand:)

Här näst framföre ligger 44 blad med description ??? ???

1 låß ms
2 Här tillagt 9 1/2 tunna ms
3 aker ms