A3:225


(Rubrik:) Wäszlanda sochn.

               Notarum Explicatio

A.           Koorboda skatthemman 1/2, frälße 1/8 deelß.
B.           Vthsäde j östergärdet till heela byyn                      10 3/8 tunna
C.           Vthsäde j westergärdet                                         11 3/8 tunna
D.           Moß eengh om höö till heela byyn                          48 laß

               Num. 1 skatthemman 1/2 ähr 1 orßland och 5 penningland,
               hafwer j bymåhl                                                    17 alnar
               Vthsäde j östergierdet                                           7 tunnor
               J wästergärdet vthsäde                                         7 3/4 tunna
               På Moß engen höö                                               32 laß
               Giärdes höö dhet ehna åhr 1 laß, dhet andra          2 laß
E.            Humblegårdher till num. 1.

                Num. 2, frällßhemman 1/8, är 2 ortugh och 5 penningland,
                hafwer j bymåhl 17 alnar.
                Vthsäde i östergärdet                                           3 3/8 tunna                                      
                Vthsäde i wäster gierdet                                       3 5/8 tunna
                Höö på Moß engen                                              16 laß
                Giärdes höö dhet ehna åhr 1/2 laß, dhet andra      1 laß
F.             Humblegårdar till num. 2.
                Timberskog och tarfweskog sampt
                muhlebeth till öfwerflödh, fiskie
                någott i Sandby siön.

(Karttext:)

 Moxeboo proxime
Sandby mos<se> proxim<e>
Marma ägor j Elffkarby hijt vth
Gyttie jord blandat med leer
Gyttiejord medh leer ibland